TERMINI SITUM ET DIRECTIONEM PARTIUM CORPORIS INDICANTES
ՄԱՐՄՆԻ ՄԱՍԵՐԻ ԴԻՐՔԸ ԵՎ ՈԻՂՂՈՒԹՅՈՒՆՐ, ՑՈԻՅՑ ՏՎՈՂ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ

Loading!

Created by www.doctor.am


Home | Menu | Restart on full screen.