Անգլերեն-Հայերեն բառարան
English-Armenian Medical Terms Dictionary

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

ENGLISHARMENIAN
ABATEՄԵՂՄԱՑՆԵԼ 
ABBREVIATIONSՀԱՊԱՎՈՒՄ 
ABDOMENՈՐՈՎԱՅՆԻ ԽՈՌՈՉ
ABDOMEN, ACUTEՍՈՒՐ ՈՐՈՎԱՅՆ 
ABDOMINAL INJURIESՈՐՈՎԱՅՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ 
ABDOMINAL NEOPLASMSՈՐՈՎԱՅՆԻ ԽՈՌՈՉԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ABDOMINAL PAINՈՐՈՎԱՅՆԻ ԽՈՌՈՉ, ՑԱՎԵՐ
ABDOMINAL WALLՈՐՈՎԱՅՆԻ ՊԱՏ
ABDUCENS NERVEԶԱՏՈՂ ՆՅԱՐԴ
ABELSON LEUKEMIA VIRUSԱԲԵԼՍՈՆԻ ԼԵՅԿԵՄԻԱՅԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ 
ABETALIPOPROTEINEMIAԱԲԵՏԱԼԻՊՈՊՐՈՏԵՆԻԵՄԻԱ
ABNORMALITIESԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՆՈՄԱԼԻԱՆԵՐ)
ABNORMALITIES, DRUG-INDUCEDԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՆՈՄԱԼԻԱՆԵՐ) ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ԴԵՂՈՐԱՅՔՈՎ
ABNORMALITIES, MULTIPLEԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՆՈՄԱԼԻԱՆԵՐ) ԲԱԶՄԱԿԻ
ABNORMALITIES, RADIATION-INDUCEDԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՆՈՄԱԼԻԱՆԵՐ) ՀԱՐՈՒՑՎԱԾ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՄԲ
ABO BLOOD-GROUP SYSTEMԱՐՅԱՆ ԽՄԲԵՐ, ABO ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ABOMASUMԽՃՈՂԱԿ (ՈՐՈՃՈՂՆԵՐԻ ՍՏԱՄՈՔՍԻ)
ABORTIFACIENT AGENTS, NON-STEROIDAL ՎԻԺՈՒՄԱՅԻՆ ՈՉ ՆՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ԴԵՂՈՐԱՅՔ 
ABORTIFACIENT AGENTS, STEROIDALՎԻԺՈՒՄԱՅԻՆ ՆՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ԴԵՂՈՐԱՅՔ 
ABORTIFACIENT AGENTSՎԻԺՈՒՄԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
ABORTIONՎԻԺՈՒՄ
ABORTION, CRIMINALՎԻԺՈՒՄ ՔՐԵԱԾԻՆ (ԿՐԻՄԻՆԱԼ) 
ABORTION, EUGENICՎԻԺՈՒՄ ԵՎԳԵՆԻԱԿԱՆ
ABORTION, HABITUALՎԻԺՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՒՅԹԱՅԻՆ
ABORTION, INCOMPLETEՎԻԺՈՒՄ ԹԵՐԻ 
ABORTION, INDUCEDՎԻԺՈՒՄ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ 
ABORTION, LEGALՎԻԺՈՒՄ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ 
ABORTION, MISSEDՎԻԺՈՒՄ ՉԿԱՅԱՑԱԾ
ABORTION, SEPTICՎԻԺՈՒՄ ՎԱՐԱԿՎԱԾ
ABORTION, THERAPEUTICՎԻԺՈՒՄ ԲՈՒԺԱԿԱՆ
ABORTION, THREATENEDՎԻԺՈՒՄ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ
ABORTION, VETERINARYՎԻԺՈՒՄ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ 
ABREACTION ՀՈՒՅԶԱՅԻՆ ԼԻՑՔԱԹԱՓՈՒՄ (ԹՈՒԼԱՑՈՒՄ)
ABRINԱԲՐԻՆ
ABRUPTIO PLACENTAEԸՆԿԵՐՔԻ ՎԱՂԱԺԱՄ ՇԵՐՏԱԶԱՏՈՒՄ
ABSCESSԹԱՐԱԽԱԿՈՒՅՏ (ԱԲՍՑԵՍ)
ABSCISSINSԱԲՍՑԻՍՆԵՐ 
ABSENTEISMԽՈՒՍԱՓԱՆՔ (ԱԲՍԵՆՏԵԻԶՄ)
ABSORPTIONԿԼԱՆՈՒՄ (ԱԲՍՈՐԲՑԻԱ) 
ABSORTIOMETRY, PHOTONԿԼԱՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ (ԿԼԱՆՈՄԵՏՐԻԱ) ՖՈՏՈՆԱՅԻՆ 
ABSTRACTING AND INDEXINGՍԵՂՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՍԻՉԱՎՈՐՈՒՄ (ԻՆԴԵՔՍԱՎՈՐՈՒՄ)
ACACIAԱԿԱՑԻԱ
ACADEMIC MEDICAL CENTERSԲԺՇԿԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ
ACADEMIES AND INSTITUTESԱԿԱԴԵՄԻԱՆԵՐ ԵՎ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐ
ACANTHOCYTESԱԿԱՆԹՈՑԻՏՆԵՐ
ACANTHOLYSISԱԿԱՆԹՈԼԻԶ
ACCELERATION ԱՐԱԳԱՑՈՒՄ
ACCESSORY NERVEՀԱՎԵԼՅԱԼ ՆՅԱՐԴ
ACCIDENT PREVENTIONԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ
ACCIDENT PRONENESSԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
ACCIDENTSԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐ 
ACCIDENTS, AVIATIONԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐ ՕԴԱՅԻՆ
ACCIDENTS, HOMEԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ 
ACCIDENTS, OCCUPATIONALԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ 
ACCIDENTS, TRAFFICԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ
ACCLIMATIZATIONՕԴԸՆՏԵԼՈՒԹՅՈՒՆ (ԱԿԼԻՄԱՏԻԶԱՑԻԱ)
ACCOMMODATION, OCULARՀԱՐՄԱՐՈՒՄ (ԱԿՈՄՈԴԱՑԻԱ) ԱՉՔԻ
ACCOUNTINGՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ
ACCOUNTS PAYABLE AND RECEIVABLEԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ԵՎ ԴԵԲԻՏՈՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ
ACCREDITATIONՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄ (ԱԿՐԵԴԻՏԱՑԻԱ) ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ 
ACCULTURATIONԿՈՒԼՏՈՒՐԱ, ԱՍԻՄԻԼՅԱՑԻԱ
ACENAPHTHENESԱՑԵՆԱՖՏԵՆՆԵՐ
ACEBUTOLOLԱՑԵԲՈՒՏՈԼՈԼ
ACECLIDINEԱՑԵԿԼԻԴԻՆ
ACEDAPSONEԱՑԵԴԱՊՍՈՆ
ACEPROMAZINEԱՑԵՏԱԶԻՆ
ACETABULARIAԱՑԵՏԱԲՈՒԼԱՐԻԱ
ACETABUTONEԱՑԵՏԱԲՈՒՏՈՆ
ACETALDEHYDEԱՑԵՏԱԼԴԵՀԻԴ
ACETALSԱՑԵՏԱԼԻ 
ACETAMIDESԱՑԵՏԱՄԻԴՆԵՐ
ACETAMINOPHENԱՑԵՏԱՄԻՆՈՖԵՆ
ACETANILIDESԱՑԵՏԱՆԻԼԻԴՆԵՐ
ACETATE KINASEԱՑԵՏԱՏԿԻՆԱԶ
ACETATESԱՑԵՏԱՏՆԵՐ
ACETAZOLAMIDEԱՑԵՏԱԶՈԼԱՄԻԴ
ACETIC ACID ESTERS ՔԱՑԱԽԱԹԹՎԻ ԵԹԵՐՆԵՐ 
ACETIC ACIDS ՔԱՑԱԽԱԹԹՈՒՆԵՐ 
ACETIC ANHYDRIDES ՔԱՑԱԽԱԹԹՎԱՅԻՆ ԱՆՀԻԴՐԻԴՆԵՐ 
ACETOBACTERԱՑԵՏՈԲԱԿՏԵՐ
ACETOHEXAMIDEԱՑԵՏՈՀԵՔՍԱՄԻԴ
ACETOINԱՑԵՏՈԻՆ
ACETOIN DEHYDROGENASEԱՑԵՏՈԻՆԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ
ACETOLACTATE SYNTHASEԱՑԵՏՈԼԱԿՏԱՏ-ՍԻՆՏԱԶ
ACETONEԱՑԵՏՈՆ
ACETONITRILESԱՑԵՏՈՆԻՏՐԻԼՆԵՐ
ACETOPHENONESԱՑԵՏՈՖԵՆՈՆՆԵՐ
ACETOXYACETYLAMINOFLUORENEԱՑԵՏՕՔՍԻԱՑԵՏԻԼԱՄԻՆՈՖԼՈՒՈՐԵՆ
ACETRIZOIC ACIDԱՑԵՏՐԻԶՈԱԹԹՈՒ
ACETOACETATESԱՑԵՏՈԱՑԵՏԱՏՆԵՐ
ACETYL COA ACETYLTRANSFERASEԱՑԵՏԻԼ-ԿՈԱ-ԱՑԵՏԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
ACETYL COA ACYLTRANSFERASEԱՑԵՏԻԼ-ԿՈԱ-ԱՑԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
ACETYL COA CARBOXYLASEԱՑԵՏԻԼ-ԿՈԱ-ԿԱՐԲՕՔՍԻԼԱԶ
ACETYL COA HYDROLASEԱՑԵՏԻԼ-ԿՈԱ-ՀԻԴՐՈԼԱԶ
ACETYL COENZYME AԱՑԵՏԻԼԿՈԷՆԶԻՄ A
ACETYL COENZYME A SYNTHETASEԱՑԵՏԻԼԿՈԷՆԶԻՄ Ա ՍԻՆԹԵՏԱԶ 
ACETYLATIONԱՑԵՏԻԼԱՑՈՒՄ
ACETYLCARNITINEԱՑԵՏԻԼԿԱՐՆԻՏԻՆ
ACETYLCHOLINEԱՑԵՏԻԼԽՈԼԻՆ
ACETYLCHOLINESTERASEԱՑԵՏԻԼԽՈԼԻՆԷՍՏԵՐԱԶ
ACETYLCYSTEINEԱՑԵՏԻԼՑԻՍՏԵԻՆ
ACETYLDIGITOXINSԱՑԵՏԻԼԴԻԳԻԴՏՈՔՍԻՆՆԵՐ
ACETYLDIGOXINSԱՑԵՏԻԼԴԻԳՈՔՍԻՆՆԵՐ
ACETYLENEԱՑԵՏԻԼԵՆ
ACETYLESTERASEԱՑԵՏԻԼԷՍՏԵՐԱԶ
ACETYLGALACTOSAMINEԱՑԵՏԻԼԳԱԼԱԿՏՈԶԱՄԻՆ
ACETYLGLUCOSAMINEԱՑԵՏԻԼԳԼՅՈՒԿՈԶԱՄԻՆ
ACETYLGLUCOSAMINIDASEԱՑԵՏԻԼԳԼՅՈՒԿՈԶԱՄԻՆԻԴԱԶ
ACETYLMURAMYL-ALANYL-ISOGLUTAMINEԱՑԵՏԻԼՄՈՒՐԱՄԻԼԱԼԱՆԻԼԻԶՈԳԼՈՒՏԱՄԻՆ
ACETYLPROCAINAMIDEԱՑԵՏԻԼՊՐՈԿԱԻՆԱՄԻԴ 
ACETYLTHIOCHOLINEԱՑԵՏԻԼՏԻՈԽՈԼԻՆ
ACETYLTRANSFERASESԱՑԵՏԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
ACHIEVEMENTՆՎԱՃՈՒՄ
ACHILLES TENDONԱՔԻԼԵՍՅԱՆ ՋԻԼ
ACHLORHYDRIAԱՔԼՈՐՀԻԴՐԻԱ
ACHONDROPLASIAԱԽՈՆԴՐՈՊԼԱԶԻԱ
ACID ETCHING, DENTALԱՏԱՄՆԵՐ, ԹԹՎՈՎ ՄՇԱԿԵԼՈՒ ՄԵԹՈԴ
ACID PHOSPHATASEԹԹՈՒ ՖՈՍՖԱՏԱԶ 
ACIDOSISԱՑԻԴՈԶ
ACIDOSIS, DIABETICԱՑԻԴՈԶ ՇԱՔԱՐԱԽՏԱՅԻՆ
ACIDOSIS, LACTICԱՑԻԴՈԶ ԿԱԹՆԱԹԹՎԱՅԻՆ
ACIDOSIS, RENAL TUBULARԱՑԻԴՈԶ ԵՐԻԿԱՄԱԽՈՂՈՎԱԿԱՅԻՆ
ACIDOSIS, RESPIRATORYԱՑԻԴՈԶ ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ
ACIDULATED PHOSPHATE FLUORIDEԱՑԻԼԱՑՎԱԾ ՖՈՍՖԱՏԻ ՖՏՈՐԻԴ
ACINETOBACTERԱԿԻՆՈԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ
ACINETOBACTER INFECTIONSԱԿԻՆԵՏՈԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
ACLARUBICINԱԿԼԱՐՈՒԲԻՑԻՆ
ACNEԱԿՆԵ
ACNE KELOIDԱԿՆԵ-ԿԵԼՈԻԴ
ACONITATE HYDRATASEԱԿՈՆԻՏԱՏ-ՀԻԴՐԱՏԱԶԱ
ACONITEԸՆՁԱԽՈՏ (ԱԿՈՆԻՏ)
ACONITIC ACIDԱԿՈՆԻՏԱԹԹՈՒ
ACONITINEԱԿՈՆԻՏԻՆ
ACOUSTIC IMPEDANCE TESTSԱԿՈՒՍՏԻԿԱԿԱՆ ԻՄՊԵԴԱՆՍԻ ՓՈՐՁԱՐԿՆԵՐ (ԹԵՍՏԵՐ)
ACOUSTIC STIMULATIONՁԱՅՆԱՅԻՆ ԽԹԱՆՈՒՄ
ACOUSTICSԱԿՈՒՍՏԻԿԱ
ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROMEՁԵՌՔԲԵՐՈՎԻ ԻՄՈՒՆԱԴԵՖԻՑԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
ACRIDINE ORANGEԱԿՐԻԴԻՆ ՆԱՐՆՋԱԳՈՒՅՆ
ACRIDINESԱԿՐԻԴԻՆՆԵՐ
ACRIFLAVINEԱԿՐԻՖԼԱՎԻՆ
ACROCEPHALOSYNDACTYLIAԱԿՐՈՑԵՖԱԼՈՍԻՆԴԱԿՏԻԼԻԱ
ACRODERMATITISԾԱՅՐԱՄԱՇԿԱԲՈՐԲ (ԱԿՐՈԴԵՐՄԱՏԻՏ)
ACRODYNIAԱԿՐՈԴԻՆԻԱ
ACROLEINԱԿՐՈԼԵԻՆ
ACROMEGALYԾԱՅՐԱԳԵՐԱՃ (ԱԿՐՈՄԵԳԱԼԻԱ)
ACROMIOCLAVICULAR JOINTՈՒՍԱՆՐԱԿԱՅԻՆ ՀՈԴ
ACROMIONՈՒՍԵԼՈՒՆ
ACRONINEԱԿՐՈՆԻՆ
ACROSINԱԿՐՈԶԻՆ
ACROSOMEԱԿՐՈՍՈՄԱ
ACRYLAMIDESԱԿՐԻԼԱՄԻԴՆԵՐ
ACRYLATESԱԿՐԻԼԱՏՆԵՐ
ACRYLIC RESINSԱԿՐԻԼԱՅԻՆ ԽԵԺԵՐ
ACRYLONITRILEԱԿՐԻԼՈՆԻՏՐԻԼ
ACTH SYNDROME, ECTOPICԱԿՏՀ-ԱՐՏԱՆԿՎԱԾ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
ACTIHAEMYLԱԿՏԻԳԵՄԻԼ
ACTING OUTԴՅՈՒՐԱԲՈՐԲՈՔՈՒՄ
ACTININԱԿՏԻՆԻՆ
ACTINIUMԱԿՏԻՆԻՈՒՄ
ACTINOBACILLOSISՇՈՂԱՑՈՒՊԿԱԽՏ (ԱԿՏԻՆՈԲԱՑԻԼԻՈԶ)
ACTINOBACILLUS INFECTIONSՇՈՂԱՑՈՒՊԻԿԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
ACTINOMYCESՇՈՂԱՍՆԿԵՐ (ԱԿՏԻՆՈՄԻՑԵՏՆԵՐ)
ACTINOMYCETALES INFECTIONSՎԱՐԱԿՆԵՐ ACTINOMYCETALES
ACTINOMYCETES AND RELATED|ՇՈՂԱՍՆԿԵՐ ԵՎ ԱԶԳԱԿԻՑ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ (ԱՐՏ.)
ORGANISMS (NON MESH)
ACTINOMYCINԱԿՏԻՆՈՄԻՑԻՆՆԵՐ
ACTINOMYCOSISՇՈՂԱՍՆԿԱԽՏ (ԱԿՏԻՆՈՄԻԿՈԶ)
ACTINSԱԿՏԻՆՆԵՐ
ACTION POTENTIALSԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼՆԵՐ (ՆԵՐՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ)
ACTIVATION ANALYSISԳՈՐԾՈՒՆԱՑՆՈՂ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ACTIVATOR APPLIANCESԳՈՐԾՈՒՆԱՑՆՈՂ (ԱԿՏԻՎԱՑՆՈՂ) ՍԱՐՔԵՐ
ACTIVITIES OF DAILY LIVINGԳՈՐԾՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌՕՐՅԱ
ACTIVITY CYCLESԳՈՐԾՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼԵՐ
ACTOMYOSINԱԿՏԻՆՈՄԻՈԶԻՆ
ACTUARIAL ANALYSISԳՐԱՆՑՄԱՆ (ՌԵԳԻՍՏՐԱՑԻՈՆ) ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
ACUPUNCTURE ԱՍԵՂՆԱԾԱԿՈՒՄ (ԱԿՈՒՊՈՒՆԿՏՈՒՐԱ)
ACUPUNCTURE ANALGESIAԱՍԵՂՆԱԾԱԿՄԱՄԲ ՑԱՎԱԶՐԿՈՒՄ
ACUPUNCTURE ANESTHESIAԱՍԵՂՆԱԾԱԿՄԱՄԲ ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ
ACUPUNCTURE POINTSԱՍԵՂՆԱԾԱԿՄԱՆ ԿԵՏԵՐ (ԱԿՈՒԿԵՏԵՐ)
ACUPUNCTURE THERAPYԱՍԵՂՆԱԲՈՒԺՈՒՄ 
ACUTE DISEASEՍՈՒՐ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 
ACUTE PHASE REACTIONՍՈՒՐ ՓՈՒԼԻ ՀԱԿԱԶԴՈՒՄ (ՌԵԱԿՑԻԱ) 
ACUTE YELLOW ATROPHYԼՅԱՐԴԻ ՍՈՒՐ ԴԵՂԻՆ ԱՊԱՃՈՒՄ 
ACYCLOVIRԱՑԻԿԼՈՎԻՐ
ACYL CARRIER PROTEINՍՊԻՏԱԿՈՒՑ ԱՑԻԼ-ՓՈԽԱԴՐՈՂ
ACYL COENZYME AԱՑԻԼԿՈԷՆԶԻՄ A
ACYLATIONԱՑԻԼԱՑՈՒՄ
ACYLNEURAMINATE CYTIDYLYLTRANSFERASEԱՑԻԼՆԵՅՐԱՄԻՆԱՏ-ՑԻՏԻԴԻԼԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
ACYLTRANSFERASESԱՑԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
ADAMANTANEԱԴԱՄԱՆՏԱՆ 
ADAMS-STOKES SYNDROMEԱԴԱՄՍ-ՍՏՈԿՍԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
ADAPTATION, BIOLOGICALՀԱՐՄԱՐԱԿՈՒՄ (ԱԴԱՊՏԱՑԻԱ) ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ
ADAPTATION, OCULARՀԱՐՄԱՐԱԿՈՒՄ ԱՉՔԻ
ADAPTATION, PHYSIOLOGICALՀԱՐՄԱՐԱԿՈՒՄ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
ADAPTATION, PSYCHOLOGICALՀԱՐՄԱՐԱԿՈՒՄ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 
ADDISON'S DISEASEԱԴԻՍՈՆՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 
ADENINԱԴԵՆԻՆ
ADENINE NUCLEOTIDE TRANSLOCASEԱԴԵՆԻՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՏՐԱՆՍԼՈԿԱԶ 
ADENINE NUCLEOTIDESԱԴԵՆԻՆԱՅԻՆ ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ 
ADENOCARCINOMA ԱԴԵՆՈԿԱՐՑԻՆՈՄԱ 
ADENOCARCINOMA, PAPILLARYԱԴԵՆՈԿԱՐՑԻՆՈՄԱ, ՊՏԿԱՁԵՎ
ADENOFIBROMAԱԴԵՆՈՖԻԲՐՈՄԱ
ADENOIDECTOMYԱԴԵՆՈԻԴԱԶԵՐԾՈՒՄ (ԱԴԵՆՈԻԴԷԿՏՈՄԻԱ)
ADENOIDSԱԴԵՆՈԻԴՆԵՐ
ADENOLYMPHOMAԳԵՂՁԱՎՇՈՒՌՈՒՑՔ (ԱԴԵՆՈԼԻՄՖՈՄԱ) 
ADENOMAԳԵՂՁՈՒՌՈՒՑՔ (ԱԴԵՆՈՄԱ)
ADENOMA, BASOPHILICԳԵՂՁՈՒՌՈՒՑՔ ՄԱԿՈՒՂԵՂԻ (ԲԱԶՈՖԻԼԱՅԻՆ) 
ADENOMA, EOSINOPHILICԱԴԵՆՈՄԱ ԷՈԶԻՆԱՖԻԼԱՅԻՆ
ADENOMA, VIRILIZINGԱԴԵՆՈՄԱ ԱՅՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ADENOSINE TRIPHOSPHATASE, ԱԴԵՆՈԶԻՆԵՌԱՖՈՍՖԱՏԱԶ, 
ADENOSINEԱԴԵՆՈԶԻՆ
ADENOSINE DEAMINASEԱԴԵՆՈԶԻՆԴԵԶԱՄԻՆԱԶ 
ADENOSINE DIPHOSPHATEԱԴԵՆՈԶԻՆԿՐԿՆԱՖՈՍՖԱՏ 
ADENOSINE DIPHOSPHATE GLUCOSEԱԴԵՆՈԶԻՆԿՐԿՆԱՖՈՍՖԱՏ-ԳԼՅՈՒԿՈԶ 
ADENOSINE DIPHOSPHATE SUGARSԱԴԵՆՈԶԻՆԿՐԿՆԱՖՈՍՖԱՏ ՇԱՔԱՐԻ 
ADENOSINE KINASEԱԴԵՆՈԶԻՆԿԻՆԱԶ
ADENOSINE MONOPHOSPHATEԱԴԵՆՈԶԻՆՄԻԱՖՈՍՖԱՏ 
ADENOSINE PHOSPHOSULFATEԱԴԵՆՈԶԻՆՖՈՍՖՈՍՈՒԼՖԱՏ
ADENOSINE CYCLIC MONOPHOSPHATEԱԴԵՆՈԶԻՆՄԻԱՖՈՍՖԱՏ ՇՐՋԱՓՈՒԼԱՅԻՆ  (ՑԻԿԼԻԿ) 
ADENOVIRIDAEԳԵՂՁԱՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
ADENOVIRUS INFECTIONSԳԵՂՁԱՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
ADENOVIRUS INFECTIONS, HUMANԳԵՂՁԱՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ
ADENOVIRUSES, AVIANԳԵՂՁԱՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ, ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ 
ADENOVIRUSES, HUMANԳԵՂՁԱՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ, ՄԱՐԴՈՒ
ADENOVIRUSES, SIMIANԳԵՂՁԱՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ, ԿԱՊԻԿԻ
ADENYL CYCLASEԱԴԵՆԻԼՑԻԿԼԱԶ 
ADENYLYL IMIDODIPHOSPHATEԱԴԵՆԻԼԻԼԻՄԻԴՈԴԻՖՈՍՖԱՏ 
ADENYLATE KINASEԱԴԵՆԻԼԱՏԿԻՆԱԶ 
ADENYLOSUCCINATE LYASEԱԴԵՆԻԼՈՍՈՒԿՑԻՆԱՏ-ԼԻԶ 
ADENYLOSUCCINATE SYNTHETASEԱԴԵՆԻԼՈՍՈՒԿՑԻՆԱՏ-ՍԻՆԹԵՏԱԶ 
ADHESIONSԿՊՈՒՄՆԵՐ (ԱԴՀԵԶԻԱ) 
ADHESIVENESSԿՊՉՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԱԴՀԵԶԻՎՈՒԹՅՈՒՆ) 
ADIE'S SYNDROMEԱՅԴԻԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
ADIPHENINEԱԴԻՖԵՆԻՆ
ADIPIC ACIDSԱԴԻՊԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ
ADIPOSE TISSUEՃԱՐՊԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔ 
ADIPOSIS DOLOROSAՃԱՐՊԱԿԱԼՈՒՄ (ԼԻՊՈՄԱՏՈԶ)ՀԻՎԱՆԴԱՅԻՆ
ADJUSTMENT DISORDERSՀԱՐՄԱՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
ADJUVANTS, IMMUNOLOGICԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻՉՆԵՐ (ԱԴՅՈՒՎԱՆՏՆԵՐ)
ADJUVANTS, PHARMACEUTICՆՊԱՍՏԻՉՆԵՐ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ
ADMINISTRATION, BUCCALՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԹՇԻ ՄԻՋՈՎ
ADMINISTRATION, CUTANEOUSՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՇԿԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
ADMINISTRATION, INHALATIONՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԻՆՀԱԼԱՑԻՈՆ (ՆԵՐՇՆՉԱԿԱՅԻՆ)
ADMINISTRATION, INTRANASALՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐՔԹԱՅԻՆ 
ADMINISTRATION, INTRAVAGINALՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐՀԵՇՏՈՑԱՅԻՆ
ADMINISTRATION, INTRAVESICALՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐՄԻԶԱՊԱՐԿԱՅԻՆ
ADMINISTRATION, ORALՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԲԵՐԱՆԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
ADMINISTRATION, RECTALՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՈՒՂԻՂ ԱՂԻՔԱՅԻՆ
ADMINISTRATION, SUBLINGUALՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ 
ADMINISTRATION, TOPICAL
ADMINISTRATIVE PERSONNELԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏԻՎ ԿԱԴՐԵՐ
ADMITTING DEPARTMENT,HOSPITALՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆ
ADNEXA UTERIԱՐԳԱՆԴԻ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐ
ADNEXAL DISEASESԱՐԳԱՆԴԻ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ADNEXITISԱԴՆԵԿՍԻՏ
ADOLESCENCEԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐ
ADOLESCENT BEHAVIORԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՎԱՐՔ
ADOLESCENT MEDICINEԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
ADOLESCENT PSYCHIATRYԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
ADOLESCENT PSYCHOLOGYԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ADOLESCENT,HOSPITALIZEDԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐ ՀՈՍՊԻՏԱԼԱՑՎԱԾ
ADOLESCENT,INSTITUTIONALIZEDԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐ, ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԾԱՆՐ ԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ
ADOPTIONՈՐԴԵԳՐՈՒՄ 
ADOSTEROLԱԴՈՍՏԵՐՈԼ
ADRENAL CORTEX ՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԿԵՂԵՎ 
ADRENAL CORTEX DISEASESՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԿԵՂԵՎԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ADRENAL CORTEX FUNCTION TESTSՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԿԵՂԵՎԻ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇ 
ADRENAL CORTEX HORMONESՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԿԵՂԵՎԻ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ 
ADRENAL CORTEX NEOPLASMSՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԿԵՂԵՎԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ADRENAL GLAND HYPERFUNCTIONՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԳԵՐՖՈՒՆԿՑԻԱ 
ADRENAL GLAND HIPOFUNCTIONՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԹԵՐՖՈՒՆԿՑԻԱ
ADRENAL GLAND DISEASESՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ADRENAL GLAND NEOPLASMSՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ADRENAL GLANDSՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐ
ADRENAL HYPERPLASIA, CONGENITALՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ԿԵՂԵՎԻ ԳԵՐԱՃ ԲՆԱԾԻՆ
ADRENAL MEDULLAՄԱԿԵՐԻԿԱՄՆԵՐԻ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՇԵՐՏ 
ADRENALECTOMYԱԴՐԵՆԱԼԷԿՏՈՄԻԱ 
ADRENERGIC ALPHA RECEPTOR AGONISTSԱԴՐԵՆԵՐԳԻԱԿԱՆ ԱԼՖԱ-ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԴԻՉՆԵՐ (ԱԳՈՆԻՍՏՆԵՐ)
ADRENERGIC BETA RECEPTOR ԱԴՐԵՆԵՐԳԻԱԿԱՆ ԱԼՖԱ-ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐԻ ԲԼՈԿԱՏՈՐՆԵՐ (ՊԱՐՓԱԿԻՉՆԵՐ)
BLOCADERS
ADRENERGIC BETA RECEPTOR AGONISTSԱԴՐԵՆԵՐԳԻԱԿԱՆ ԲԵՏԱ-ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԴԻՉՆԵՐ
ADRENERGIC BETA RECEPTOR BLOCKADERSԱԴՐԵՆԵՐԳԻԱԿԱՆ ԲԵՏԱ-ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐԻ ԲԼՈԿԱՏՈՐՆԵՐ (ՊԱՐՓԱԿԻՉՆԵՐ)
ADRENERGIC FIBERSԱԴՐԵՆԵՐԳԻԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱԹԵԼԵՐ
ADRENERGIC NEUROHUMOR DEPLETERSԱԴՐԵՆԵՐԳԻԱԿԱՆ ՄԻՋՆՈՐԴԱՆՅՈՒԹԵՐ (ՄԵԴԻԱՏՈՐՆԵՐ),
ADRENERGIC RECEPTOR AGONISTSԱԴՐԵՆԵՐԳԻԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԴԻՉՆԵՐ
ADRENOCHROMEԱԴՐԵՆՈԽՐՈՄ
ADRENOCORTICOTROPIC HORMONEԱԴՐԵՆՈԿՈՐՏԻԿՈՏՐՈՊԻՆ ՀՈՐՄՈՆ
ADRENODOXINԱԴՐԵՆՈԴՈԿՍԻՆ
ADRENOLEUKODYSTROPHYԱԴՐԵՆՈԼԵՅԿՈԴԻՍՏՐՈՖԻԱ
ADSORPTIONԿԼԱՆՈՒՄ (ԱԴՍՈՐԲՑԻԱ)
ADULTՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐ
ADVERTISINGԳՈՎԱԶԴՈՒՄ
AEQUORINԷԿՎՈՐԻՆ
AEROBIOSISԱԵՐՈԲԻՈԶ (ՕԴԱԿՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆ)
AEROPHAGYՕԴԱԿԼՈՒՄ (ԱԵՐՈՖԱԳԻԱ) 
AEROSOL PROPELLANTSԱԵՐՈԶՈԼԱՅԻՆ ՊՐՈՊԵԼԵՆՏՆԵՐ
AEROSOLSԱԵՐՈԶՈԼՆԵՐ
AEROSPACE MEDICINEԱԵՐՈՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ 
AETԱՄԻՆՈԷԹԻԼԻԶՈՏԻՈՒՐՈՆ
PRODIGIOSINՊՐՈԴԻԳԻՈԶԻՆ
AFFECTԱՖԵԿՏ (ՀՈՒՅԶ)
AFFECTIVE DISORDERSՀՈՒԶՈՒՄՆԱՎՈՐ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
AFFECTIVE DISORDERS, PSYCHOTICՀՈՒԶՈՄՆԱՎՈՐ ՀՈԳԵԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
AFFECTIVE SYMPTOMSՀՈՒԶՈՒՄՆԱՎՈՐ ԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ (ՍԻՄՊՏՈՄՆԵՐ)
AFFERENT LOOP SYNDROMEԱՖԵՐԵՆՏ ՕՂԱԿԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
AFFERENT PATHWAYSԱՖԵՐԵՆՏ (ԶԳԱՑՈՂԱԿԱՆ) ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐ
AFFINITY LABELSՄԻՋՈՑՆԵՐ ՆՇՄԱՆ ԵՎ ՆԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
AFGHANISTANԱՎՂԱՆՍՏԱՆ
AFIBRINOGENEMIAԱՖԻԲՐԻՆՈԳԵՆԵՄԻԱ
AFLATOXINSԱՖԼՈՏՈՔՍԻՆՆԵՐ
AFRICAԱՖՐԻԿԱ
AFRICA, CENTRALԱՖՐԻԿԱ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ
AFRICA, EASTERNԱՖՐԻԿԱ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ
AFRICA, NORTHERNԱՖՐԻԿԱ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ
AFRICA, SOUTHERNԱՖՐԻԿԱ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ
AFRICA, WESTERNԱՖՐԻԿԱ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ
AFRICAN HORSESICKNESSՁԻԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ ԱՖՐԻԿԱԿԱՆ 
AFRICAN SWINE FEVERԽՈԶԵՐԻ ՏԵՆԴ ԱՖՐԻԿԱԿԱՆ 
AFRICAN SWINE FEVER VIRUSԽՈԶԵՐԻ ՏԵՆԴԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ ԱՖՐԻԿԱԿԱՆ 
AGAMMAGLOBULINEMIAԱԳԱՄԱԳԼՈԲՈՒԼԻՆԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ 
AGARԱԳԱՐ
AGARICUSՇԱՄՊԻՆԻՈՆՆԵՐ
AGE DETERMINATION BY SKELETONՏԱՐԻՔԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԸՍՏ ՈՍԿՐԵՐԻ 
AGE DETERMINATION BY TEETHՏԱՐԻՔԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԸՍՏ ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԻ 
AGE FACTORSՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
AGEDԾԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
AGED,80 AND OVERԾԵՐԵՐ 80 ԵՎ ԱՎԵԼ ՏԱՐԻՔԻ
AGEUSIAԱԳԵՎԶԻԱ (ՀԱՄԻ ԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏ)
AGGLUTINATIONԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱ (ԶԱՆԳՎԱԾՈՒՄ)
AGGLUTINATION TESTԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
AGGLUTININSԱԳԼՅՈՒՏԻՆՆԵՐ (ԶԱՆԳՎԱԾՆԵՐ)
AGGRESSIONԱԳՐԵՍԻՎՈՒԹՈՒՆ
ANGINA PECTORISՍՏԵՆՈԿԱՐԴԻԱ (ՍՐՏԱՀԵՂՁՈՒԿ)
ANGINA PECTORIS, UNSTABLEՍՏԵՆՈԿԱՐԴԻԱ ԱՆԿԱՅՈՒՆ
ANGINA PECTORIS, VARIANTՍՏԵՆՈԿԱՐԴԻԱ ՏԱՐԲԵՐԱԿԱՅԻՆ 
AGINGԾԵՐԱՑՈՒՄ 
AGMATINEԱԳՄԱՏԻՆ
AGNOSIA ԱԳՆՈԶԻԱ (ԱՆՃԱՆԱՉՈՂՈՒԹՅՈՒՆ)
AGORAPHOBIAՏԱՐԱԾԱՎԱԽՈՒԹՅՈՒՆ (ԱԳՈՐԱՖՈԲԻԱ)
AGRANULOCYTOSISԱԳՐԱՆՈՒԼՈՑԻՏՈԶ 
AGRAPHIAԱԳՐԱՖԻԱ (ԳՐԵԼԱԿՈՐՈՒՍՏ) 
AID TO FAMILIES WITH DEPENDENTՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԽՆԱՄՔԻ ՏԱԿ ԳՏՆՎՈՂԵՐԵԽԱՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ 
CHILDRENԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ
AIDS DEMENTIA COMPLEXՁԻԱՀ, ԹՈՒԼԱՄՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ
AIDS SERODIAGNOSISՁԻԱՀ-ՇՃԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ (ՇՃԱԲԱՆԱԿՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ)
AIDS-RELATED CMPLEXՁԻԱՀ- ԿԱՊՎԱԾ ՀԱՄԱԼԻՐ
AINHUMԱՆՅՈՒՄ
AIRՕԴ
AIR CONDITIONINGՕԴԱՓՈԽՈՒՄ
AIR IONIZATIONՕԴԻ ԻՈՆԻԶԱՑՈՒՄ
AIR MICROBIOLOGYՕԴԻ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
AIR MOVEMENTSՕԴԻ ՇԱՐԺՈՒՄ
AIR POLLUTANTSՕԴԱՂՏՈՏՈՂՆԵՐ
AIR POLLUTANTS, OCCUPATIONALՕԴԱՂՏՈՏՈՂՆԵՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
AIR POLLUTANTS, RADIOACTIVEՕԴԱՂՏՈՏՈՂՆԵՐ ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ
AIR POLLUTIONՕԴԱՂՏՈՏՈՒՄ
AIR POLLUTION, RADIOACTIVEՕԴԻ ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ
AIR PRESSUREՕԴԻ ՃՆՇՈՒՄ 
AIRWAY OBSTRUCTIONՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ԽՑԱՆՈՒՄ (ՕԲՍՏՐՈՒԿՑԻԱ)
AIRWAY RESISTANCEՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
AJMALINEԱՅՄԱԼԻՆ
AKINETIC MUTISMԱԿԻՆԵՍՏԻԿ ՄՈՒՏԻԶՄ
AKR VIRUSAKR ՀԱՐՈՒՑԻՉ
ALABAMAԱԼԱԲԱՄԱ
ALAMETHICINԱԼԱՄԵՑԻՏԻՆ
ALANINEԱԼԱՆԻՆ
ALANINE AMINOTRANSFERASEԱԼԱՆԻՆՆԱՄԻՆՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶԱ
ALANINE RACEMASEԱԼԱՆԻՆՌԱՑԵՄԱԶԱ
ALANYL T RNA SYNTHETASEԱԼԱՆԻԼ-ՏՐՆԹ-ՍԻՆԹԵՏԱԶԱ
ALASKAԱԼՅԱՍԿԱ
ALASTRIMԱԼԱՍՏՐԻՄ
ALBANIAԱԼԲԱՆԻԱ
ALBENDAZOLEԱԼԲԵՆԴԱԶՈԼ 
ALBERTAԱԼԲԵՐՏԱ
ALBINIZMԱԼԲԻՆԻԶՄ
ALBUMINSԱԼԲՈՒՄԻՆՆԵՐ
ALBUMINURIAԱԼԲՈՒՄԻՆՈՒՐԻԱ
ALCHEMYԱԼՔԻՄԻԱ
ALCIAN BLUEԱԼՑԻՆԱՅԻՆ ԿԱՊՈՒՅՏ 
ALCLOFENACԱԼԿԼՈՖԵՆԱԿ
ALCOHOL AMNESTIC DISORDERՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ
ALCOHOL DEHYDROGENASEԱԼԿՈՀՈԼԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ
ALCOHOL DETERRENTSՀԱԿԱԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
ALCOHOL DRINKINGԱԼԿՈՀՈԼԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
ALCOHOL OXIDOREDUCTASESԱԼԿՈՀՈԼ-ՕՔՍԻԴՈՌԵԴՈՒԿՏԱԶՆԵՐ
ALCOHOL WITHDRAWAL DELIRIUMԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ՑՆՈՐՔ
ALCOHOL, METHYLՍՊԻՐՏ ՄԵԹՈԼԱՅԻՆ 
ALCOHOL, PROPYLՍՊԻՐՏ ՊՐՈՊԻԼԱՅԻՆ
ALCOHOL,ETHYLՍՊԻՐՏ ԷԹԻԼԱՅԻՆ
ALCOHOLIC BEVERAGESԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐ
ALCOHOLIC INTOXICATIONԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ
ALCOHOLICS ANONYMOUSԱԼԿՈՀՈԼԻԿՆԵՐ ԱՆԱՆՈՒՆ
ALCOHOLISMԱԼԿՈՀՈԼԻԶՄ
ALCOHOLSՍՊԻՐՏՆԵՐ 
ALCOHOLS, BUTYLՍՊԻՐՏՆԵՐ ԲՈՒՏԻԼԱՅԻՆ
ALCOHOLS, HEXYLՍՊԻՐՏՆԵՐ ՀԵՔՍԻԼԱՅԻՆ
ALCOHOLS, OCTYLՍՊԻՐՏՆԵՐ ՕԿՏԻԼԱՅԻՆ
ALCOHOLS,AMYLՍՊԻՐՏՆԵՐ ԱՄԻԼԱՅԻՆ
ALCURONIUMԱԼԿՈՒՐՈՆ
ALDEHYDE DEHYDROGENASEԱԼԴԵՀԻԴ-ԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ
ALDEHYDE OXIDOREDUCTASESԱԼԴԵՀԻԴ-ՕՔՍԻԴՈՌԵԴՈՒԿՏԱԶՆԵՐ
ALDEHYDE-LYASESԱԼԴԵՀԻԴ-ԼԻԱԶ
ALDEHYDESԱԼԴԵՀԻԴՆԵՐ
ALDICARBԱԼԴԻԿԱՐԲ
ALDOSE REDUCTASEԱԼԴՈԶՈՐԵԴՈՒԿՏԱԶ
ALDOSTERONEԱԼԴՈՍՏԵՐՈՆ
ALDOSTERONE ANTAGONISTSԱԼԴՈՍՏԵՐՈՆԻ ՀԱԿԱԶԴԻՉՆԵՐ
ALDRINԱԼԴՐԻՆ 
ALEUTIAN MINK DISEASEԱԼԵՈՒՏԱՅԻՆ ՋՐԱՔՍԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
ALEUTIAN MINK DISEASE VIRUSԱԼԵՈՒՏԱՅԻՆ ՋՐԱՔՍԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
ALFALFAԱՌՎՈՒՅՏ
ALFENTANILԱԼՖԵՆՏԱՆԻԼ
ALGAEՋՐԻՄՈՒՌՆԵՐ
ALGAE AND FUNGI (NON MESH)ՋՐԻՄՈՒՌՆԵՐ ԵՎ ՍՆԿԵՐ (ԱՐՏ)
ALGAE, BLUE-GREENՋՐԻՄՈՒՌՆԵՐ ԿԱՊՏԱԿԱՆԱՉԱՎՈՒՆ
ALGAE, BROWNՋՐԻՄՈՒՌՆԵՐ ԳՈՐՇ
ALGAE, GREENՋՐԻՄՈՒՌՆԵՐ ԿԱՆԱՉ
ALGAE, REDՋՐԻՄՈՒՌՆԵՐ ԿԱՐՄԻՐ
ALGERIAԱԼԺԻՐ
ALGESTONE ACETOPHENIDEԱԼԳԵՍՏՈՆԻ ԱՑԵՏՈՖԵՆԻԴ
ALGINATESԱԼԳԻՆԱՏՆԵՐ
ALGORITHMSԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐ
ALKADIENESԱԼԿԱԴԻԵՆՆԵՐ
ALKALINE PHOSPHATASEՖՈՍՖԱՏԱԶ ՀԻՄՆԱՅԻՆ
ALKALOIDSԱԼԿԱԼՈԻԴՆԵՐ
ALKALOSISԱԼԿԱԼՈԶ
ALKALOSIS, RESPIRATORYԱԼԿԱԼՈԶ ՌԵՍՊԻՐԱՏՈՐ (ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ)
ALKANESԱԼԿԱՆՆԵՐ
ALKAPTONURIAԱԼԿԱՊՏՈՆՈՒՐԻԱ
ALKENESԱԼԿԵՆՆԵՐ
ALKYL SULFONATESԱԼԿԻԼՍՈՒԼՖՈՆԱՏՆԵՐ
ALKYLATING AGENTSԱԼԿԻԼԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ALKYLATIONԱԼԿԻԼԱՑՈՒՄ
ALKYLMERCURY COMPOUNDSԱԼԿԻՍՆԴԻԿԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ALKYNESԱԼԿԻՆՆԵՐ
ALLANTOINԱԼԱՆՏՈԻՆ
ALLANTOISԱԼԱՆՏՈԻՍԱՅԻՆ ԹԱՂԱՆԹ
ALLELESԱԼԵԼՆԵՐ
ALLERGENSԱԼԵՐԳԵՆՆԵՐ
ALLERGY AND IMMUNOLOGYԱԼԵՐԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՄՈՒՆՈԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ALLETHRINԱԼԵՏՐԻՆ
ALLIED HEALTH PERSONNELԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ 
ALLIGATORS AND CROCODILESԱԼԻԳԱՏՈՐՆԵՐ ԵՎ ԿՈԿՈՐԴԻԼՈՍՆԵՐ X 
ALLIUMՍՈԽ
ALLOBARBITALԱԼՈԲԱՐԲԻՏԱԼ
ALLOPHANATE HYDROLASEԱԼՈՖԱՆԱՏ-ՀԻԴՐՈԼԱԶ
ALLOPURINOLԱԼՈՊՈՒՐԻՆՈԼ
ALLOSTERIC REGULATIONԱԼՈՍՏԵՐԻԿ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ
ALLOSTERIC SITEԱԼՈՍՏԵՐԻԿ ՀԱՏՎԱԾ
ALLOXANԱԼՈՔՍԱՆ
ALLOYSՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐ
ALLYL COMPOUNDSԱԼԻԼԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ALLYLAMINEԱԼԻԼԱՄԻՆ
ALLYLESTRENOLԱԼԻԼԷՍՏՐԵՆՈԼ
ALLYLGLYCINEԱԼԻԼԳԼԻՑԻՆ
ALLYLISOPROPYLACETAMIDEԱԼԻԼԻԶՈՊՐՈՊԻԼԱՑԵՏԱՄԻԴ
ALMANACSՏԱՐԵԳՐՔԵՐ (ՄԻԱՄՅԱ ՀԱՆԴԵՍՆԵՐ)
ALMITRINEԱԼՄԻՏՐԻՆ
ALOEԱԼՈԷ
ALOPECIAԱԼՈՊԵՑԻԱ
ALOUATTAԿՌՆՉԱԿԱՊԻԿ
ALPHA 1-ANTITRYPSINԱԼՖԱ 1-ԱՆՏԻՏՐԻՊՍԻՆ
ALPHA FETOPROTEINSԱԼՖԱ-ՖԵՏՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ
ALPHA MACROGLOBULINSԱԼՖԱ-ՄԱԿՐՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ
ALPHA PARTICLESԱԼՖԱ-ՄԱՍՆԻԿՆԵՐ
ALPHA RHYTHMԱԼՖԱ-ՌԻԹՄ
ALPHA-AMYLASEԱԼՖԱ-ԱՄԻԼԱԶ
ALPHA-CHLOROHYDRINԱԼՖԱ-ՔԼՈՐՈՀԻԴՐԻՆ
ALPHA-GALACTOSIDASESԱԼՖԱ-ԳԱԼԱԿՏՈԶԻԴԱԶՆԵՐ
ALPHA-GLOBULINSԱԼՖԱ-ԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ
ALPHA-GLUCOSIDASESԱԼՖԱ-ԳԼՅՈՒԿՈԶԻԴԱԶՆԵՐ
ALPHA-MSHԱԼՖԱ-ՄԵԼԱՆՈՏՐՈՊԻՆ
ALPHAPRODINEԱԼՖԱՊՐՈԴԻՆ
ALPHASONEԱԼԳԵՍՏՈՆ
ALPHAVIRUSESԱԼՖԱՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
ALPRAZOLAMԱԼՊՐԱԶՈԼԱՄ 
ALPRENOLOLԱԼՊՐԵՆՈԼՈԼ
ALPROSTADILԱԼՊՐՈՍՏԱԴԻԼ
ALTERNATIVE MEDICINEԱԼՏԵՐՆԱՏԻՎ ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ
ALTHESINԱԼՏԵԶԻՆ
ALTITUDEԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ
ALTITUDE SICKNESSԼԵՌՆԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
ALTRUISMԱԼՏՐՈՒԻԶՄ
ALUM COMPOUNDSԱԼՅՈՒՄԻՆԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ALUMINUMԱԼՅՈՒՄԻՆ
ALUMINUM HYDROXIDEԱԼՅՈՒՄԻՆԻ ՀԻԴՐՕՔՍԻԴ
ALUMINUM OXIDEԱԼՅՈՒՄԻՆԻ ՕՔՍԻԴ
ALUMINUM SILICATESԱԼՅՈՒՄԻՆԻ ՍԻԼԻԿԱՏՆԵՐ
ALVEOLECTOMYԱԼՎԵՈԼԷԿՏՈՄԻԱ (ԱՏԱՄՆԱԲՆԱԶԵՐԾՈՒՄ)
ALVEOLOPLASTYԱԼՎԵՈԼԱՊԼԱՍՏԻԿԱ (ԱՏԱՄՆԱԲՆԻ ՊԼԱՍՏԻԿԱ)
ALZHEIMER'S DISEASEԱԼՑԳԵՅՄԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
AMANITINSԱՄԱՆԻՏԻՆՆԵՐ
AMANTADINEԱՄԱՆՏԱԴԻՆ
AMARANTHԱՄԱՐԱՆՏ
AMBENONIUM CHLORIDEԱՄԲԵՆՈՆԱՅԻՆ ՔԼՈՐԻԴ
AMBLYOPIAԱՄԲԼԻՈՊԻԱ
AMBROXOLԱՄԲՐՈԿՍՈԼ 
AMBULANCESՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՔԵՆԱ
AMBULATORY CAREԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ-ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
AMBULATORY CARE FACILITIESԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ-ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
AMBULATORY CARE INFORMATION SYSTEMSԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԱՅԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
AMBULATORY SURGERYԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
AMBYSTOMAԱՄԲԻՈՍՏՈՄԱՆԵՐ
AMBYSTOMA MEXICANUMԱՄԲԻՈՍՏՈՄԱ ՄԵՔՍԻԿԱԿԱՆ
AMDINOCILLINԱՄԴԻՆՈՑԻԼԻՆ
AMDINOCILLIN PIVOXILԱՄԴԻՆՈՑԻԼԻՆ ՊԻՎՈԿՍԻԼ
AMEBIASISԱՄԵՈԲԻԱԶ
AMEBICIDESՀԱԿԱԱՄԵՈԲԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
AMELOBLASTOMAԱՄԵԼՈԲԼԱՍՏՈՄԱ
AMELOBLASTSԱՄԵԼՈԲԼԱՍՏՆԵՐ
AMELOGENESISԱՄԵԼՈԳԵՆԵԶ
AMELOGENESIS IMPERFECTAԱՄԵԼՈԳԵՆԵԶ ԹԵՐԻ
AMENORRHEAԱՄԵՆՈՐԵԱ (ԱՆԴԱՇՏԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)
AMERICAԱՄԵՐԻԿԱ 
AMERICAN CANCER SOCIETYԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ
AMERICAN DENTAL ASSOCIATIONԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒՅԺՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ
AMERICAN HEART ASSOCIATIONԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ
AMERICAN HOSPITAL ASSOCIATIONԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ
AMERICAN MEDICAL ASSOCIATIONԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ
AMERICAN NURSES' ASSOCIATIONԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ
AMERICIUMԱՄԵՐԻՑԻՈՒՄ
AMIDESԱՄԻԴՆԵՐ
AMIDINESԱՄԻԴԻՆՆԵՐ
AMIDINOTRANSFERASESԱՄԻԴԻՆՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
AMIDO BLACKԱՄԻԴԱՅԻՆ ՍԵՎ
AMIDOHYDROLASESԱՄԻԴՈՀԻԴՐՈԼԱԶՆԵՐ
AMIDOPHOSPHORIBOSYLTRANSFERASEԱՄԻԴՈՖՈՍՖՈՐԻԲՈԶԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
AMIKACINԱՄԻԿԱՑԻՆ
AMILORIDEԱՄԻԼՈՐԻԴ
AMINACRINEԱՄԻՆՈԱԿՐԻԴԻՆ
AMINATIONԱՄԻՆԱՑԻԱ
AMINE OXIDOREDUCTASESԱՄԻՆՈՕՔՍԻԴՈՌԵԴՈՒԿՏԱԶՆԵՐ
AMINESԱՄԻՆՆԵՐ
AMINO ACID CHLOROMETHYL KETONESԱՄԻՆՈԹԹՈՒՆԵՐԻ ՔԼՈՐՄԵԹԻԼԱՅԻՆ ԿԵՏՈՆՆԵՐ
AMINO ACID ISOMERASESԱՄԻՆՈԹԹՈՒՆԵՐԻ ԻԶՈՄԵՐԱԶՆԵՐ
AMINO ACID METABOLISM, INBORN ERRORSԱՄԻՆՈԹԹՈՒՆԵՐԻ ՄԵՏԱԲՈԼԻԶՄ, ԲՆԱԾԻՆ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐ
AMINO ACID NAPHTHYLAMIDASESԱՄԻՆՈԹԹՈՒՆԵՐԻ ՆԱՖԹԻԼԱՄԻԴԱԶՆԵՐ
AMINO ACID OXIDOREDUCTASESԱՄԻՆՈԹԹՈՒՆԵՐԻ ՕՔՍԻՌԵԴՈՒԿՏԱԶՆԵՐ
AMINO ACID SEQUENCEԱՄԻՆՈԹԹՎԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
AMINO ACIDSԱՄԻՆՈԹԹՈՒՆԵՐ
AMINO ACIDS, BRANCHED-CHAINԱՄԻՆՈԹԹՈՒՆԵՐ ՃՅՈՒՂԱՎՈՐՎԱԾ ՇՂԹԱՅՈՎ
AMINO ACIDS, CYCLIC (NON MESH)ԱՄԻՆՈԹԹՈՒՆԵՐ ՑԻԿԼԱՅԻՆ (ԱՐՏ)
AMINO ACIDS, DIAMINOԴԻԱՄԻՆՈԹԹՈՒՆԵՐ
AMINO ACIDS, DICARBOXYLICԱՄԻՆՈԹԹՈՒՆԵՐ ԿՐԿՆԱԿԱՐԲՈՆԱՅԻՆ
AMINO ACIDS, ESSENTIALԱՄԻՆՈԹԹՈՒՆԵՐ ԱՆՓՈԽԱՐԻՆԵԼԻ
AMINO ACIDS, PEPTIDES AND PROTEINS ԱՄԻՆՈԹԹՈՒՆԵՐ, ՊԵՊՏԻԴՆԵՐ ԵՎ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ (ԱՐՏ)
(NON MESH)
AMINO ACIDS, SULFURԱՄԻՆՈԹԹՈՒՆԵՐ ԾԾՈՒՄԲՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ
AMINO ACYL T RNA SYNTHETASESԱՄԻՆՈԱՑԻԼ-ՓՌՆԹ-ՍԻՆԹԵՏԱԶՆԵՐ
AMINO ALCOHOLSԱՄԻՆՈՍՊԻՐՏՆԵՐ
AMINO SUGARSԱՄԻՆՈՇԱՔԱՐ
AMINOACETONITRILEԱՄԻՆՈԱՑԵՏՈՆԻՏՐԻԼ
AMINOACIDURIA, RENALԱՄԻՆՈԱՑԻԴՈՒՐԻԱ ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ
AMINOACRIDINESԱՄԻՆՈԱԿՐԻԴԻՆՆԵՐ
AMINOBENZOIC ACIDSԱՄԻՆՈԲԵՆԶՈՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ
AMINOBIPHENYL COMPOUNDSԱՄԻՆՈԲԻՖԵՆԻԼԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
AMINOBUTYRATE AMINOTRANSFERASEԱՄԻՆՈԲՈՒՏԻՐԱՏ-ԱՄԻՆՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
AMINOBUTYRIC ACIDSԱՄԻՆՈԿԱՐԱԳԱԹԹՈՒՆԵՐ
AMINOCAPROIC ACIDSԱՄԻՆՈԿԱՊՐԱՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ
AMINOETHYLPHOSPHONIC ACIDԱՄԻՆՈԷԹԻԼՖՈՍՖՈՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ
AMINOGLUTETHIMIDEԱՄԻՆՈԳԼՈՒՏԵՏԻՄԻԴ
AMINOGLYCOSIDESԱՄԻՆՈԳԼԻԿՈԶԻԴՆԵՐ
AMINOHIPPURIC ACIDSԱՄԻՆՈՀԻՊՈՒՐԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ
AMINOHYDROLASESԱՄԻՆՈՀԻԴՐՈԼԱԶՆԵՐ
AMINOIMIDAZOLE CARBOXAMIDEԱՄԻՆՈԻՄԻԴԱԶՈԼԿԱՐԲՈՔՍԱՄԻԴ
AMINOISOBUTYRIC ACIDSԱՄԻՆՈԻԶՈԿԱՐԱԳԱԹԹՈՒՆԵՐ
AMINOLEVULINIC ACIDԱՄԻՆՈԼԵՎՈՒԼԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ
AMINOLEVULINIC ACID DEHYDRATASEԱՄԻՆՈԼԵՎՈՒԼԻՆԱԹԹՎԻ ԴԵՀԻԴՐԱՏԱԶ
AMINOLEVULINIC ACID SYNTHETASEԱՄԻՆՈԼԵՎՈՒԼԻՆԱՅԻՆ ԹԹՎԻ ՍԻՆԹԵՏԱԶ
AMINOOXYACETIC ACIDԱՄԻՆՈՕՔՍԻՔԱՑԱԽԱԹԹՈՒ
AMINOPEPTIDASESԱՄԻՆՈՊԵՊՏԻԴԱԶՆԵՐ
AMINOPHENOLSԱՄԻՆՈՖԵՆՈԼՆԵՐ
AMINOPHYLLINEԱՄԻՆՈՖԻԼԻՆ
AMINOPROPIONITRILEԱՄԻՆՈՊՐՈՊԻՈՆԻՏՐԻԼ
AMINOPTERINԱՄԻՆՈՊՏԵՐԻՆ 
AMINOPYRIDINESԱՄԻՆՈՊԵՐԻԴԻՆՆԵՐ
AMINOPYRINEԱՄԻԴՈՊԻՐԻՆ
AMINOPYRINE N-DEMETHYLASEԱՄԻՆՈՊԻՐԻՆ N-ԴԵՄԵԹԻԼԱԶ
AMINOQUINOLINESԱՄԻՆՈԽԻՆՈԼՆԵՐ
AMINOREXԱՄԻՆՈՐԵՔՍ
AMINOSALICYLIC ACIDSԱՄԻՆՈՍԱԼԻՑԻԼԱԹԹՈՒՆԵՐ
AMINOTRANSFERASESԱՄԻՆՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
AMIODARONEԱՄԻՈԴԱՐՈՆ
AMITRIPTYLINEԱՄԻՏՐԻՊՏԻԼԻՆ
AMITROLEԱՄԻՏՐՈԼ
AMMONIAԱՄՈՆԻՈՒՄ (ԱՎՇԱԿ)
AMMONIA-LYASESԱՄՈՆԻԱԿ-ԼԻԱԶՆԵՐ
AMMONIUM CHLORIDEԱՄՈՆԻՈՒՄԻ ՔԼՈՐԻԴ
AMMONIUM COMPOUNDSԱՄՈՆԻՈՒՄԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
AMMONIUM SULFATEԱՄՈՆԻՈՒՄԻ ՍՈՒԼՖԱՏ
AMMOTHERAPYԱՎԱԶԱՅԻՆ ԼՈԳԱՆՔՆԵՐ 
AMNESIAԱՄՆԵԶԻԱ (ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏ)
AMNESIA RETROGRADEԱՄՆԵԶԻԱ ՀԵՏԱԴԱՐՁ
AMNIOCENTESISԱՄՆԻՈՑԵՆՏԵԶ (ՋՐԱԹԱՂԱՆԹԱՀԱՏՈՒՄ)
AMNIONԱՄՆԻՈՆ
AMNIOSCOPYԱՄՆԻՈՍԿՈՊԻԱ
AMNIOTIC BAND SYNDROMEԱՄՆԻՈՏԻԿ ՁԳԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
AMNIOTIC FLUIDԱՄՆԻՈՏԻԿ ՀԵՂՈՒԿ
AMOBARBITALԱՄՈԲԱՐԲԻՏԱԼ
AMODIAQUINEԱՄՈԴԻԱԽԻՆ
AMOEBAԱՄԵՈԲԱՆԵՐ
AMOXAPINEԱՄՈՔՍԱՊԻՆ
AMOXICILLINԱՄՈՔՍԻՑԻԼԻՆ
AMP DEAMINASEԱՄՖ-ԴԵԶԱՄԻՆԱԶ
AMPHENONE BԱՄՖԵՆՈՆ Բ
AMPHETAMINEԱՄՖԵՏԱՄԻՆ
AMPHETAMINESԱՄՖԵՏԱՄԻՆՆԵՐ
AMPHIBIAԵՐԿԿԵՆՑԱՂՆԵՐ 
AMPHIBIAN VENOMSԹՈՒՅՆԵՐ ԵՐԿԿԵՆՑԱՂՆԵՐԻ 
AMPHOLYTE MIXTURESԱՄՖՈԼԻՏՆԵՐԻ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐ
AMPHOTERICIN BԱՄՖՈՏԵՐԻՑԻՆ Բ
AMPICILLIN RESISTANCEԱՄՊԻՑԻԼԻՆ, ԴԻՄԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
AMPLIFIERS ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐ
AMPROLIUMԱՄՊՐՈԼԻՆ
AMPUTATIONՄԱՍՆԱՀԱՏՈՒՄ
AMPUTATION STUMPSՄԱՍՆԱՀԱՏՎԱԾ ԾԱՅՐԱՏՆԵՐ
AMPUTATION, TRAUMATICՄԱՍՆԱՀԱՏՈՒՄ ՎՆԱՍՎԱԾՔԱՅԻՆ
AMPUTEESՄԱՍՆԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐ
AMPYRONEԱՄՊԻՐՈՆ
AMRINONEԱՄՐԻՆՈՆ
AMSACRINEԱՄՍԱԿՐԻՆ
AMYGDALINԱՄԻԳԴԱԼԻՆ (ԿՈՐԻԶԱԹՈՒՆԱՆՅՈՒԹ)
AMYL NITRITEԱՄԻԼՆԻՏՐԻՏ
AMYLASESԱՄԻԼԱԶՆԵՐ
AMYLOIDԱՄԻԼՈԻԴ
AMYLOID P COMPONENTԱՄԻԼՈԻԴԻ P ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ
AMYLOID PROTEIN AAԱՄԻԼՈԻԴԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ AA
AMYLOID PROTEIN SAAԱՄԻԼՈԻԴԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ SAA
AMYLOIDOSISԱՄԻԼՈԻԴՈԶ
AMYLOPECTINԱՄԻԼՈՊԵԿՏԻՆ
AMYLOSEԱՄԻԼՈԶԱ
AMYOTONIA CONGENITAԱՄԻՈՏՈՆԻԱ ԲՆԱԾԻՆ
ANABASINEԱՆԱԲԱԶԻՆ
ANABOLIC STEROIDSԱՆԱԲՈԼԻԿ ՍՏԵՐՈԻԴՆԵՐ (ՆՅՈՒԹԱԳՈՅԱՑՆՈՂ ՍՏԵՐՈԻԴՆԵՐ)
ANAEROBIC THRESHOLDԱՆՕԴԱԿՅԱՑ (ԱՆԱԵՐՈԲԱՅԻՆ) ՍԱՀՄԱՆ
ANAEROBIOSISԱՆՕԴԱԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՆԱԵՐՈԲԻՈԶ) 
ANAL GLAND NEOPLASMSՀԵՏԱՆՑՔԱՅԻՆ ԳԵՂՁԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒՄՆԵՐ
ANAL SACSՀԵՏԱՆՑՔԱՅԻՆ ՊԱՐԿԵՐ
ANAL STAGEՀԵՏԱՆՑՔԱՅԻՆ ՓՈՒԼ
ANALEPTICSՑԱՎԱԶՐԿՈՂՆԵՐ
ANALGESIAԱՆԱԼԳԵԶԻԱ (ԱՆՑԱՎԱԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ)
ANALGESIA, CONGENITALԱՆԱԼԳԵԶԻԱ ԲՆԱԾԻՆ
ANALGESIA, EPIDURALԱՆԱԼԳԵԶԻԱ (ԱՆՑԱՎԱԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ) ԷՊԻԴՈՒՐԱԼ
ANALGESICSՑԱՎԱԶՐԿՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANALGESICS, ADDICTIVEՑԱՎԱԶՐԿՈՂ ՆԱՐԿՈՏԻԿ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANALYSIS OF VARIANCEԴԻՍՊԵՐՍԻՈՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՑՐԵԼՈՎ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)
ANALYTIC STUDIES (EPIDEMIOLOGY) (NON MESH)ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ANAPHASEԱՆԱՖԱԶ
ANAPHYLATOXINSԱՆԱՖԻԼԱՏՈՔՍԻՆ
ANAPHYLAXISԱՆԱՖԻԼԱԿՍԻԱ
ANAPLASIAԱՆԱՊԼԱԶԻԱ (ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԱՂԱՎԱՂՎԱԾ)
ANAPLASMATACEAE INFECTIONSՎԱՐԱԿՆԵՐ ANAPLASMATACEAE
ANAPLASMOSISԱՆԱՊԼԱԶՄՈԶ
ANASTOMOSIS, ROUX-EN-YԱՆԱՍՏՈՄՈԶ Y-ԱՁԵՎ ԸՍՏ ՌՈՒ-Ի
ANASTOMOSIS, SURGICALԱՆԱՍՏՈՄՈԶ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ
ANATOMYԱՆԱՏՈՄԻԱ
ANATOMY, ARTISTICԱՆԱՏՈՄԻԱ ՊԼԱՍՏԻԿԱԿԱՆ
ANATOMY, COMPARATIVEԱՆԱՏՈՄԻԱ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ
ANATOMY, REGIONALԱՆԱՏՈՄԻԱ ՄԱՍՆԱՎՈՐ
ANATOMY, VETERINARYԱՆԱՏՈՄԻԱ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ 
ANCILLARY SERVICES, HOSPITALՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ANCRODԱՆԿՐՈԴ
ANCYLOSTOMAԱՆԿԻԼՈՍՏՈՄՆԵՐ
ANCYLOSTOMIASISԱՆԿԻԼՈՍՏՈՄՈԶ
ANDORRAԱՆԴՈՐԱ
ANDROGEN ANTAGONISTSԱՆԴՐՈԳԵՆՆԵՐԻ ԱՆՏԱԳՈՆԻՍՏՆԵՐ (ՀԱԿԱԶԴԻՉՆԵՐ)
ANDROGEN-BINDING PROTEINSԱՆԴՐՈԳԵՆ-ՄԻԱՑՆՈՂ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ
ANDROGENSԱՆԴՐՈԳԵՆՆԵՐ
ANDROGENS, SYNTHETICԱՆԴՐՈԳԵՆՆԵՐ ՍԻՆԹԵՏԻԿ
ANDROSTADIENESԱՆԴՐՈՍՏԱԴԻԵՆՆԵՐ
ANDROSTANESԱՆԴՐՈՍՏԱՆՆԵՐ
ANDROSTANOLSԱՆԴՐՈՍՏԱՆՈԼՆԵՐ
ANDROSTATRIENESԱՆԴՐՈՍՏԱՏՐԻԵՆՆԵՐ
ANDROSTENEDIONEԱՆԴՐՈՍՏԵՆԴԻՈԼՆԵՐ
ANDROSTENESԱՆԴՐՈՍՏԵՆՆԵՐ
ANDROSTENOLSԱՆԴՐՈՍՏԵՆՈԼՆԵՐ
ANDROSTERONEԱՆԴՐՈՍՏԵՐՈՆ
ANECDOTESՊԱՏՄՎԱԾՔՆԵՐ 
ANEMIAՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
ANEMIA, APLASTICՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՊԼԱՍՏԻԿ
ANEMIA, HEMOLYTICՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՄՈԼԻՏԻԿ
ANEMIA, HEMOLYTIC, AUTOIMMUNEՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՄՈԼԻՏԻԿ ԱՈՒՏՈԻՄՈՒՆԱՅԻՆ
ANEMIA, HEMOLYTIC, CONGENITALՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՄՈԼԻՏԻԿ ԲՆԱԾԻՆ
ANEMIA, HEMOLYTIC, CONGENITAL NONSPHEROCYTICՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԲՆԱԾԻՆ ՀԵՄՈԼԻՏԻԿ ՈՉ ԳՆԴԱԲՋՋԱՅԻՆ
ANEMIA, HYPOCHROMICՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԴԻԶԷՐԻՏՐՈՑԻՏՈՊՈԵՏԻԿ
ANEMIA, MACROCYTICՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆՄԱԿՐՈԱԲՋՋԱՅԻՆ
ANEMIA, MEGALOBLASTICՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԽՈՇՈՐԱԲՋՋԱՅԻՆ
ANEMIA, MYELOPHTHISICՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻԵԼՈՖՏԻԶԱՅԻՆ
ANEMIA, NEONATALՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ 
ANEMIA, PERNICIOUSՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՐՆԻՑԻՈԶ
ANEMIA, REFRACTORYՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՌԵՖՐԱԿՏԵՐԱՅԻՆ 
ANEMIA, REFRACTORY, WITH EXCESS OF BLASTSՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՌԵՖՐԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼՅԱԼ ԲԼԱՍՏՆԵՐՈՎ
ANEMIA, SICKLE CELLՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՆԳԱՂԱԲՋՋԱՅԻՆ
ANEMIA, SIDEROBLASTICՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԱԹԱԲՋՋԱՅԻՆ
ANENCEPHALYԱՆԷՆՑԵՖԱԼԻԱ 
ANESTHESIAԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ
ANESTHESIA ADJUVANTSԱՆԶԳԱՅԱՑՄԱՆ ՆՊԱՍՏԻՉՆԵՐ (ԱԴՅՈՒՎԱՆՏՆԵՐ)
ANESTHESIA AND ANALGESIA (NON MESH)ԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ԵՎ ՑԱՎԱԶՐԿՈՒՄ (ԱՐՏ)
ANESTHESIA DEPARTMENT, HOSPITALՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ ԱՆԶԳԱՅԱՑՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
ANESTHESIA, CAUDALԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՍՐԲՈՍԿՐԱՅԻՆ 
ANESTHESIA, CLOSED-CIRCUITԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՓԱԿ ՇՂԹԱՅՈՎ
ANESTHESIA, CONDUCTIONԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՀԱՂՈՐԴՉԱՅԻՆ
ANESTHESIA, DENTALԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
ANESTHESIA, EPIDURALԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ԷՊԻԴՈՒՐԱԼ
ANESTHESIA, GENERALԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ANESTHESIA, INHALATIONԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ԻՆՀԱԼԱՑԻՈՆ (ՆԵՐՇՆՉԱԿԱՅԻՆ)
ANESTHESIA, INTRATRACHEALԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՆԵՐՇՆՉԱՓՈՂԱՅԻՆ
ANESTHESIA, INTRAVENOUSԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՆԵՐԵՐԱԿԱՅԻՆ 
ANESTHESIA, LOCALԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՏԵՂԱՅԻՆ
ANESTHESIA, OBSTETRICALԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱՅԻՆ
ANESTHESIA, RECTALԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
ANESTHESIA, SPINALԱՆԶԳԱՅԱՑՈՒՄ ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ
ANESTHESIOLOGYԱՆԶԳԱՅԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ANESTHETICSԱՆԶԳԱՅԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐ 
ANESTHETICS, DISSOCIATIVEԱՆԶԳԱՅԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԱՌԱՋԱՑՆՈՒՄ ԵՆ ՈՒՂԵՂԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ՃԵՂՔՈՒՄ (ԴԻՍՈՑԻԱՑԻԱ)
ANESTHETICS, LOCALԱՆԶԳԱՅԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՏԵՂԱՅԻՆ
ANESTRUSԱՆԵՍՏՐՈՒՍ
ANETHOLE TRITHIONEԱՆԵՏՈԼ ՏՐԻՏԻՈՆ
ANEUPLOIDYԱՆԵՈՒՊԼՈԴԻԱ
ANEURISM, DISSECTINGԱՆԵՎՐԻԶՄ (ԱՆՈԹԱԼԱՅՆԱՆՔ) ՇԵՐՏԱԶԱՏՎՈՂ
ANEURISM, INFECTEDԱՆԵՎՐԻԶՄ (ԱՆԵՎՐԻԶՄ) ՎԱՐԱԿՎԱԾ
ANEURYSMԱՆԵՎՐԻԶՄ (ԱՆՈԹԱԼԱՅՆԱՆՔ)
ANGERԶԱՅՐՈՒՅԹ 
ANGIOCARDIOGRAPHYԱՆՈԹԱՍՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ANGIOGENESIS FACTORԱՆՈԹԱԾԱԳՄԱՆ (ԱՆԳԻՈԳԵՆԵԶԻ) ԳՈՐԾՈՆ
ANGIOGRAPHYԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ANGIOGRAPHY, DIGITAL SUBTRACTIONԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԹՎԱՅԻՆ ՀԱՆՄԱՆ ՄԵԹՈԴ
ANGIOKERATOMAԱՆՈԹԱԵՂՋԵՐԱՑՈՒՄ (ԱՆԳԻՈԿԵՐԱՏՈՄԱ)
ANGIOKERATOMA CORPORIS DIFFUSUMԱՆՈԹԱԵՂՋԵՐԱՑՈՒՄ (ԱՆԳԻՈԿԵՐԱՏՈՄԱ) ԻՐԱՆԻ ՏԱՐԱԾՎԱԾ
ANGIOLYMPHOID HYPERPLASIA WITH ԱՆՈԹԱՎՇԱՅԻՆ ԳԵՐԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԷՈԶԻՆՖԻԼԻԱՅՈՎ
EOSINOPHILIA
ANGIOMA, SCLEROSINGԱՆՈԹՈՒՌՈՒՑՔ ԿԱՐԾՐԱՑՈՂ
ANGIOMATOSISԱՆՈԹՈՒՌՈՒՑՔԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՆԳԻՈՄԱՏՈԶ)
ANGIONEUROTIC EDEMAԱՆՈԹԱՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ԱՅՏՈՒՑ
ANGIOPLASTY, TRANSLUMINALԱՆԳԻՈՊԼԱՍՏԻԿԱ ՏՐԱՆՍԼՅՈՒՄԻՆԱԼԱՅԻՆ
ANGIOPLASTY, TRANSLUMINAL PERCUTANEOUS CORONARYԿՈՐՈՆԱՐ ԱՆԳԻՈՊԼԱՍՏԻԿԱ ԱՆՈԹԻ ԼՈՒՍԱՆՑՔԻ ԵՎ ՄԱՇԿԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 
ANGIOTENSIN AMIDEԱՆԳԻՈՏԵՆԶԻՆԱՄԻԴ
ANGIOTENSIN IԱՆԳԻՈՏԵՆԶԻՆ I
ANGIOTENSIN IIԱՆԳԻՈՏԵՆԶԻՆ II
ANGIOTENSIN IIIԱՆԳԻՈՏԵՆԶԻՆ III
RENIN-ANGIOTENSIN SYSTEMՌԵՆԻՆ-ԱՆԳԻՈՏԵՆԶԻՆԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
ANGIOTENSINASEԱՆԳԻՈՏԵՆԶԻՆԱԶ
ANGIOTENSINOGENԱՆԳԻՈՏԵՆԶԻՆՈԳԵՆ
ANGIOTENSINSԱՆԳԻՈՏԵՆԶԻՆՆԵՐ
ANGOLAԱՆԳՈԼԱ 
ANHYDRIDESԱՆՀԻԴՐԻԴՆԵՐ
ANILIDESԱՆԻԼԻԴՆԵՐ
ANILINE COMPOUNDSԱՆԻԼԻՆԻ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ANILINE HYDROXYLASEԱՆԻԼԻՆՀԻԴՐՕՔՍԻԼԱԶ
ANILINE MUSTARDԱՆԻԼԻՆ-ԻՊՐԻՏ
ANILINO NAPHTHALENESULFONATESԱՆԻԼԻՆՈՆԱՖԹԱԼԻՆՍՈՒԼՖՈՆԱՏՆԵՐ
ANIMAL COMMUNICATIONԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ANIMAL DISEASESԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ANIMAL FEEDԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԿԵՐ
ANIMAL HUSBANDRYԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
ANIMAL IDENTIFICATION SYSTEMSԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՆՈՒՅՆԱՑՄԱՆ (ԻԴԵՆՏԻՖԻԿԱՑԻԱ) ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
ANIMAL NUTRITIONԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄ 
ANIMAL TERMS (NON MESH)ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ (ԱՐՏ)
ANIMAL TESTING ALTERNATIVESԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ՓՈՐՁԻ ՀԱՄԱՐ
ANIMAL WELFAREԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ANIMALSԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ 
ANIMALS, DOMESTICԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԸՆՏԱՆԻ
ANIMALS, LABORATORYԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԱՅԻՆ 
ANIMALS, NEWBORN ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ, ՆՈՐԱԾԻՆ 
ANIMALS, POISONOUSԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԹՈՒՆԱՎՈՐ 
ANIMALS, SUCKLINGԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ, ԾԾԿԵՐՆԵՐ
ANIMALS, TRANSGENICԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ՏՐԱՆՍԳԵՆԱՅԻՆ
ANIMALS, WILDՎԱՅՐԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ 
ANIMALS, ZOOԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ
ANION EXCHANGE RESINS ՁՅՈՒԹԵՐ ԱՆԻՈՆԱՓՈԽԱՆԱԿՈՂՆԵՐ
ANIONSԱՆԻՈՆՆԵՐ
ANIRIDIAԱՆԻՐԻԴԻԱ
ANISEIKONIAԱՆԻԶԵՅԿՈՆԻԱ
ANISOCORIAԱՆԻԶՈԿՈՐԻԱ
ANISOLESԱՆԻԶՈԼՆԵՐ
ANISOMETROPIAԱՆԻԶՈՄԵՏՐՈՊԻԱ
ANISOMYCINԱՆԻԶՈՄԻՑԻՆ
ANKLEՎԵԳ, ՊՃԵՂ
ANKLE JOINTՍՐՈՒՆՔԱԹԱԹԱՅԻՆ ՀՈԴ 
ANKYLOSISԱՆԿԵԼՈԶՆԵՐ
ANNELIDAՕՂԱԿԱՎՈՐ ՈՐԴԵՐ
ANNIVERSARIES AND SPECIAL EVENTSՀՈԲԵԼՅԱՆՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ԿԱՐԵՎՈՐ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ANNUAL REPORTSՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ANODONTIAԱԴԵՆՏԻԱ 
ANOMIA
ANOMIEՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԼՈՒԾՈՒՄ (ԴԵՕՐԳԱՆԻԶԱՑԻԱ)
ANONYMS AND PSEUDONYMSԿԵՂԾ ԱՆՈՒՆՆԵՐ
ANOPHELESԱՆՈՖԵԼԵՍ
ANOPHTHALMOSԱՆՈՖՏԱԼՄ
ANOREXIAԱՆՈՐԵՔՍԻԱ
ANOREXIA NERVOSAԱՆՈՐԵՔՍԻԱ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ
ANOSMIAԱՆՈՍՄԻԱ
ANOVULATIONԱՆՁՎԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ
ANOXEMIAԱՆՈՔՍԵՄԻԱ
ANOXIAԱՆՈՔՍԻԱ
ANSERINEԱՆՍԵՐԻՆ 
ANT VENOMSԹՈՒՅՆԵՐ ՄՐՋՅՈՒՆՆԵՐԻ
ANTACIDSԱՆՏԱՐԿՏԻԴԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐ 
ANTAZOLINEԱՆՏԱԶՈԼԻՆ 
ANTELOPESՔԱՐԱՅԾԵՂՋԵՐՈՒՆԵՐ
ANTERIOR CHAMBERԱՉՔԻ ԱՌԱՋԱՅԻՆ ԽՑԻԿ
ANTERIOR COMPARTMENT SYNDROMEԱՌԱՋԱՅԻՆ ՄԵԾ ՈԼՈՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
ANTERIOR EYE SEGMENTԱՉՔԻ ԱՌԱՋԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ 
ANTERIOR HORN CELLS
ANTHELMINTICSՀԱԿԱՃԻՃՎԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTHOCYANINSԱՆՏՈՑԻԱՆԻՆՆԵՐ
ANTHRACENESԱՆՏՐԱՑԵՆՆԵՐ
ANTHRALINԱՆՏՐԱԼԻՆ
ANTHRAMYCINԱՆՏՐԱՄԻՑԻՆ
ANTHRANILATE PHOSPHORIBOSYLTRANSFERASEԱՆՏՐԱՆԻԼԱՏ-ՖՈՍՖՈՐԻԲՈԶԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
ANTHRANILATE SYNTHASEԱՆՏՐԱՆԻԼԱՏ-ՍԻՆԹԱԶ
ANTHRANILIC ACIDSԱՆՏՐԱՆԻԼԱԹԹՈՒՆԵՐ
ANTHRAQUINONESԱՆՏՐԱԽԻՆՈՆՆԵՐ
ANTHROPOLOGYԱՆԹՐՈՊՈԼՈԳԻԱ (ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)
ANTHROPOLOGY, CULTURALԱՆԹՐՈՊՈԼՈԳԻԱ (ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ) ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ
ANTHROPOLOGY, PHYSICALԱՆԹՐՈՊՈԼՈԳԻԱ (ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ), ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ
ANTHROPOMETRYԱՆԹՐՈՊՈՄԵՏՐԻԱ (ՄԱՐԴԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ)
ANTHROPOSOPHYԱՆԹՐՈՊՈՍՈՖԻԱ (ՄԱՐԴԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ)
ANTI INFLAMMATORY AGENTS, NON-STEROIDALՀԱԿԱԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՈՉ ՆՄԱՆԱԿԱՅԻՆ (ՈՉ ՍՏԵՐՈԻԴԱՅԻՆ)
ANTI-ARRHYTHMIA AGENTSՀԱԿԱԱՌԻԹՄԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTIBIOSISԱՆՏԻԲԻՈԶ
ANTIBIOTIC X 5108ԱՆՏԻԲԻՈՏԻԿ X 5108
ANTIBIOTICSԱՆՏԻԲԻՈՏԻԿՆԵՐ
ANTIBIOTICS, AMINOGLYCOSIDEԱՆՏԻԲԻՈՏԻԿՆԵՐ ԱՄԻՆՈԳԼԻԿՈԶԻԴԱՅԻՆ
ANTIBIOTICS, ANTHRACYCLINEԱՆՏԻԲԻՈՏԻԿՆԵՐ ԱՆՏՐԱՑԻԿԼԻՆԱՅԻՆ
ANTIBIOTICS, ANTIFUNGALԱՆՏԻԲԻՈՏԻԿՆԵՐ ՀԱԿԱՍՆԿԱՅԻՆ
ANTIBIOTICS, ANTINEOPLASTICԱՆՏԻԲԻՈՏԻԿՆԵՐ ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ
ANTIBIOTICS, ANTITUBERCULARԱՆՏԻԲԻՈՏԻԿՆԵՐ ՀԱԿԱԹՈՔԱԽՏԱՅԻՆ
ANTIBIOTICS, COMBINEDԱՆՏԻԲԻՈՏԻԿՆԵՐ ԶՈՒԳԱԿՑՎԱԾ
ANTIBIOTICS, LACTAMԱՆՏԻԲԻՈՏԻԿՆԵՐ ԼԱԿՏԱՄԱՅԻՆ
ANTIBIOTICS, MACROLIDEԱՆՏԻԲԻՈՏԻԿՆԵՐ ՄԱԿՐՈԼԻԴԱՅԻՆ
ANTIBODIESՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
ANTIBODIES, ANTI-IDIOTYPICՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՀԱԿԱՆՈՒՅՆԱՏԻՊ
ANTIBODIES, ANTINUCLEARՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՀԱԿԱՆՈՒԿԼԵԱՅԻՆ
ANTIBODIES, BACTERIALՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ
ANTIBODIES, FUNGALՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՀԱԿԱՍՆԿԱՅԻՆ
ANTIBODIES, HELMINTHՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՀԱԿԱՃԻՃՎԱՅԻՆ
ANTIBODIES, HETEROPHILEՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՀԵՏԵՐՈՖԻԼ
ANTIBODIES, MONOCLONALՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՄՈՆՈԿԼՈՆԱՅԻՆ
ANTIBODIES, NEOPLASMՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ
ANTIBODIES, PROTOZOANՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՀԱԿԱՆԱԽԱԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ
ANTIBODIES, VIRALՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՀԱԿԱՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ
ANTIBODY AFFINITYՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆ ԱՖԻՆԻՏԵՏ (ԱԶԳԱԿՑԱԿԱՆ)
ANTIBODY DIVERSITYՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ
ANTIBODY FORMATIONՀԱԿԱՄԱՐՄՆԻ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ
ANTIBODY SPECIFICITYՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ (ՍՊԵՑԻՖԻԿ)
ANTIBODY-COATED BACTERIA TEST, URINARYՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՎ ԾԱԾԿՎԱԾ ՄԵԶԻ ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ, 
ANTIBODY-PRODUCING CELLSՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂ ԲՋԻՋՆԵՐ
ANTICHOLESTEREMIC AGENTSՀԱԿԱԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆԵՄԻԿ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTICOAGULANTSԱՆՏԻԿՈԳՈՒԼՅԱՆՏՆԵՐ
ANTICODONԱԿՏԻԿՈԴՈՆ 
ANTICONVULSANTSՀԱԿԱՋՂԱՁԳԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTIDEPRESSIVE AGENTSՀԱԿԱԴԵՊՐԵՍԻՎ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTIDEPRESSIVE AGENTS, TRICYCLICՀԱԿԱԴԵՊՐԵՍԻՎ ԵՌԱՓՈՒԼ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTIDIARRHEALSՀԱԿԱԼՈՒԾԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTIDOTESՀԱԿԱԹՈՒՅՆԵՐ
ANTIEMETICSՀԱԿԱՓՍԽՈՒՄԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTIFIBRINOLYTIC AGENTSՀԱԿԱՖԻԲՐԻՆՈԼԻՏԻԿ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTIFOAMING AGENTSՀԱԿԱՓՐՓՈՒՐ ԱՌԱՋԱՑՆՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ
ANTIFUNGAL AGENTSՀԱԿԱՍՆԿԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTIGEN-ANTIBODY COMPLEXՀԱԿԱԾԻՆ-ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ
ANTIGEN-ANTIBODY REACTIONSՀԱԿԱԾԻՆ-ՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆ ՀԱԿԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ANTIGENIC DETERMINANTSՀԱԿԱԾՆԱՅԻՆ ԴԵՏԵՐՄԻՆԱՆՏՆԵՐ
ANTIGENIC VARIATIONՀԱԿԱԾՆԱՅԻՆ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ANTIGEN-PRESENTING CELLSՀԱԿԱԾԻՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԲՋԻՋՆԵՐ
ANTIGENSՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ
ANTIGENS, BACTERIALՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ 
ANTIGENS, CDՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ CD
ANTIGENS, CD4ՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ CD4
ANTIGENS, DIFFERENTIATIONՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ
ANTIGENS, DIFFERENTIATION, B-LYMPHOCYTEՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ B-ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ
ANTIGENS, DIFFERENTIATION, T-LYMPHOCYTEՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ T-ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ
ANTIGENS, DIFFERENTIATION, MYELOMONOCYTICՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ ՄԻԵԼՈՄՈՆՈՑԻՏԱՐԱՅԻՆ
ANTIGENS, FUNGALՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ՍՆԿԱՅԻՆ
ANTIGENS, LYՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ LY
ANTIGENS, NEOPLASMՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ
ANTIGENS, POLYOMAVIRUS TRANSFORMINGՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ԲԱԶՄԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՂ ՀԱՐՈՒՑՉԻ
ANTIGENS, PROTOZOANՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ՊՐՈՏՈԶՈԱՅԻՆ (ՆԱԽԱԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ)
ANTIGENS, SURFACEՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ 
ANTIGENS, T-INDEPENDENTՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ T-ԱՆԿԱԽ
ANTIGENS, TUMOR-ASSOCIATED, CARBOHYDRATEՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ՈՒՌՈՒՑՔԱՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԾԽԱՋՐԱԾՆԱՅԻՆ
ANTIGENS, VIRALՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ
ANTIGENS, VIRAL, TUMORՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ ՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ՀԱՐՈՒՑՉԱԻՆԴՈՒԿՑՎԱԾ
ANTIGUAԱՆՏԻԳՈՒԱ ԵՎ ԲԱՐԲՈՒԴԱ
ANTIHYPERTENSIVE AGENTSՀԱԿԱՀԻՊԵՐՏԵՆԶԻՆԱՅԻՆ (ՀԱԿԱՃՆՇՈՒՄԱՅԻՆ) ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTI-INFECTIVE AGENTSՀԱԿԱԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTI-INFECTIVE AGENTS, LOCALՀԱԿԱԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՏԵՂԱՅԻՆ
ANTI-INFECTIVE AGENTS, QUINOLONEՀԱԿԱԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԽԻՆՈԼՈՆԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTI-INFECTIVE AGENTS, URINARYՀԱԿԱԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՄԻԶՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ANTI-INFLAMMATORY AGENTS, GOLDՈՍԿԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՀԱԿԱԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTI-INFLAMMATORY AGENTS, STEROIDALՀԱԿԱԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՆՄԱՆԱԿԱՅԻՆ (ՍՏԵՐՈԻԴԱՅԻՆ)
ANTI-INFLAMMATORY AGENTS, TOPICALՀԱԿԱԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՏԵՂԱՅԻՆ
ANTI-INFLAMMATORY AGENTSՀԱԿԱԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTILIPEMIC AGENTSՀԱԿԱԼԻՊԵՄԻԿ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTILYMPHOCYTE SERUMՀԱԿԱԼԻՄՖՈՑԻՏԱՅԻՆ ՇԻՃՈՒԿ
ANTIMALARIALSՀԱԿԱՄԱԼԱՐԻԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTIMETABOLITESՀԱԿԱՄԵՏԱԲՈԼԻՏՆԵՐ
ANTIMETABOLITES, ANTINEOPLASTICՀԱԿԱՄԵՏԱԲՈԼԻՏՆԵՐ ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ
ANTIMICYN AԱՆՏԻՄԻՑԻՆ A
ANTINEMATODAL AGENTSՀԱԿԱՆԵՄԱՏՈԴԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTINEOPLASTIC AGENTSՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTINEOPLASTIC AGENTS, COMBINEDՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ
ANTINEOPLASTIC AGENTS, PHYTOGENICՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԾԱԳՄԱՆ
ANTINEOPLASTICS, IMMUNOSUPPRESSIVES ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ ԻՄՈՒՆԱԴԵՊՐԵՍԻՎ (ԱՐՏ)
(NON MESH)
ANTIMONYԾԱՐՐԱՔԱՐ (ԱՆՏԻՄԱՆ)
ANTIMONY POTASSIUM TARTRATEԾԱՐՐԱՔԱՐ-ԿԱԼԻՈՒՄ ՏԱՐՏՐԱՏ
ANTIMONY SODIUM GLUCONATESԾԱՐԱՔԱՐ ՆԱՏՐԻՈՒՄ ԳԼՅՈՒԿՈՆԱՏՆԵՐ 
ANTIOXIDANTSՀԱԿԱՕՔՍԻԴԱՆՏՆԵՐ
ANTIPAINԱՆՏԻՊԱԻՆ (ՀԱԿԱՊԱԻՆ)
ANTIPARASITIC AGENTS (NON MESH)ՀԱԿԱՄԱԿԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ (ԱՐՏ)
ANTIPARKINSON AGENTSՀԱԿԱՊԱՐԿԻՆՍՈՆՅԱՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTIPLASMINՀԱԿԱՊԼԱԶՄԻՆ
ANTIPLATYHELMINTIC AGENTSՀԱԿԱՏԱՓԱԿԱՃԻՃՎԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTIPROTOZOAL AGENTSՀԱԿԱՆԱԽԱԿԵՆԴԱՆԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ
ANTIPRURITICSՔՈՐԸ ՀԱՆԳՍՏԱՑՆՈՂ (ՀԱԿԱՔՈՐԱՅԻՆ) ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTIPYRINEԱՆՏԻՊԻՐԻՆ
ANTIRETICULAR CYTOXIC SERUMՀԱԿԱՌԵՏԻԿՈՒԼՅԱՐ ՑԻՏՈՏՈՔՍԻԿ (ԲՋՋԱԹՈՒՆԱՅԻՆ) ՇԻՃՈՒԿ
ANTISEPSISՀԱԿԱՆԵԽՈՒՄ (ԱՆՏԻՍԵՊՏԻԿԱ)
ANTISOCIAL PERSONALITY DISORDERՀԱԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ
ANTISPERMATOGENIC AGENTSՀԱԿԱՍՊԵՐՄԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTISTREPTOLYSINՀԱԿԱՍՏՐԵՊՏՈԼԻԶԻՆ
ANTITHROMBIN IIIՀԱԿԱՏՐՈՄԲԻՆ III
ANTITHROMBINSՀԱԿԱՏՐՈՄԲԻՆՆԵՐ
ANTITOXINSՀԱԿԱՏՈՔՍԻՆՆԵՐ (ՀԱԿԱԹՈՒՅՆԵՐ)
ANTITREPONEMAL AGENTS (NON MESH)ՀԱԿԱՍԻՖԻԼԻՍԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ (ԱՐՏ)
ANTITRICHOMONAL AGENTSՀԱԿԱՏՐԻԽՈՄՈՆԱՍԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTITUBERCULAR AGENTSՀԱԿԱԹՈՔԱԽՏԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTITUSSIVE AGENTSՀԱԿԱՀԱԶԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTI-ULCER AGENTSՀԱԿԱԽՈՑԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTIVENINSՀԱԿԱԹՈՒՅՆԵՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԹՈՒՅՆԵՐԻ ԴԵՄ 
ANTIVIRAL AGENTSՀԱԿԱՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
ANTLERSԵՂՋԵՐՈՒԻ ԵՂՋՅՈՒՐՆԵՐ 
ANTSՄՐՋՅՈՒՆՆԵՐ 
ANURAԵՐԿԿԵՆՑԱՂՆԵՐ ԱՆՊՈՉ
ANURIAԱՆՈՒՐԻԱ (ԱՆՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ)
ANUSՀԵՏԱՆՑՔ
ANUS DISEASESՀԵՏԱՆՑՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ANUS NEOPLASMSՀԵՏԱՆՑՔԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ANUS, IMPERFORATEՀԵՏԱՆՑՔԱՅԻՆ ԱՆԱՆՑՔՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՏՐԵԶԻԱ)
ANXIETY ՎԱԽ
ANXIETY DISORDERSՎԱԽԻ ՎԻՃԱԿՆԵՐ
ANXIETY, CASTRATIONՎԱԽ ԱՄՈՐՁԱՏՎԵԼՈՒՑ (ԿԱՍՏՐԱՑԻԱՅԻ ԵՆԹԱՐԿՎԵԼՈՒՑ)
ANXIETY, SEPARATIONՎԱԽ ՀՐԱԺԵՇՏ ՏԱԼՈՒՑ
AORTAԱՈՐՏԱ
AORTA, ABDOMINALԱՈՐՏԱ ՈՐՈՎԱՅՆԱՅԻՆ
AORTA, THORACICԱՈՐՏԱ ԿՐԾՔԱՅԻՆ
AORTOPULMONARY SEPTAL DEFECTԱՈՐՏԱԹՈՔԱՅԻՆ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ԴԵՖԵԿՏ
AORTIC ARCH SYNDROMESԱՈՐՏԱՅԻ ԱՂԵՂԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐ
AORTIC BODIESԱՈՐՏԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
AORTIC COARCTATIONԱՈՐՏԱՅԻ ԿՈԱՐԿՏԱՑԻԱ (ԱՈՐՏԱՅԻ ԲՆԱԾԻՆ ՆԵՂԱՑՈՒՄ)
AORTIC DISEASESԱՈՐՏԱՅԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
AORTIC RUPTUREԱՈՐՏԱՅԻ ՊԱՏՌՎԱԾՔ
AORTIC SUBVALVULAR STENOSISԱՈՐՏԱՅԻՆ ԵՆԹԱՓԱԿԱՆԱՅԻՆ ՍՏԵՆՈԶ
AORTIC VALVEԱՈՐՏԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ 
AORTIC VALVE INSUFFICIENCYԱՈՐՏԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
AORTIC VALVE PROLAPSEԱՈՐՏԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆԻ ՊՐԱԼԱՊՍ (ԱՐՏԱՆԿՈՒՄ)
AORTIC VALVE STENOSISԱՈՐՏԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆԻ ՍՏԵՆՈԶ (ՆԵՂԱՑՈՒՄ)
AORTITISԱՈՐՏԻՏ (ԱՈՐՏԱԲՈՐԲ)
AORTOGRAPHYԱՈՐՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
AOTUS TRIVIRGATUSԿԱՊԻԿ ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ 
APAMINԱՊԱՄԻՆ
APATITESԱՊԱՏԻՏՆԵՐ
APAZONEԱՊԱԶՈՆ 
APGAR SCOREԱՊԳԱՐ ՍԱՆԴՂԱԿ
APHAKIAԱՖԱԿԻԱ
APHAKIA, POSTCATARACTԱՖԱԿԻԱ ՀԵՏԿԱՏԱՐԱՅԻՆ
APHASIAԱՆԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 
APHASIA, BROCAԱՆԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ԲՐՈԿԻ
APHASIA, CHILDHOODԱՆԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ
APHASIA, WERNICKEԱՆԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐՆԻԿԵԻ
APHIDSԷԽԱԽՈՏԻ ՄԻՋԱՏ 
APHONIAԱՖՈՆԻԱ
APHORISMS AND PROVERBSԱՖՈՐԻԶՄՆԵՐ (ԹԵՎԱՎՈՐ ԽՈՍՔԵՐ) ԵՎ ԱՍԱՑՎԱԾՔՆԵՐ
APHRODISIACSԿՐՔԵՐՆ ՈՒԺԵՂԱՑՆՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
APICOECTOMYԱՊԻԿՏՈՄԻԱ (ԱՏԱՄԻ ԱՐՄԱՏ)
APLYSIAԾՈՎԱՅԻՆ ՆԱՊԱՍՏԱԿ
APNEAԱՊՆՈԵ (ՇՆՉԱԴԱԴԱՐ)
APOCRINE GLANDSԱՊՈԿՐԻՆ ԳԵՂՁԵՐ
APOENZYMESԱՊՈՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐ
APOFERRITINԱՊՈՖԵՐԻՏԻՆ
APOLIPOPROTEINSԱՊՈԼԻՊՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ
APOLIPOPROTEINS AԱՊՈԼԻՊՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ A
APOLIPOPROTEINS BԱՊՈԼԻՊՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ 
APOLIPOPROTEINS CԱՊՈԼԻՊՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ C
APOLIPOPROTEINS EԱՊՈԼԻՊՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ E
APOMORPHINEԱՊՈՄՈՐՖԻՆ
APOPROTEINSԱՊՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ
APORPHINESԱՊՈՐՖԻՆՆԵՐ
APPALACHIAN REGIONԱՊԱԼԱՉՅԱՆ ՇՐՋԱՆ
APPENDECTOMYՈՐԴԱՆՄԱՆ ԵԼՈՒՆԻ (ԱՊԵՆԴԻՔՍԻ) ՀԵՌԱՑՈՒՄ (ԷԿՏՈՄԻԱ)
APPENDICEAL NEOPLASMSՈՐԴԱՆՄԱՆ ԵԼՈՒՆԻ (ԱՊԵՆԴԻՔՍԻ) ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
APPENDICITISՈՐԴԱՆՄԱՆ ԵԼՈՒՆԻ (ԱՊԵՆԴԻՔՍԻ) ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ
APPENDIXՈՐԴԱՆԱՄԱՆ ԵԼՈՒՆ (ԱՊԵՆԴԻՔՍ)
APPETITEԱԽՈՐԺԱԿ
APPETITE DEPRESSANTSԱՆՈՐԵՔՍԻԳԵՆԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
APPETITE REGULATIONԱԽՈՐԺԱԿԻ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ
APPETITIVE BEHAVIORՎԱՐՔ, ՁԳՏՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
APPOINTMENTS AND SCHEDULESՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ
APRAXIAԱՊՐԱԿՍԻԱ
APRINDINEԱՊՐԻՆԴԻՆ
APROTININԱՊՐՈՏԻՆԻՆ
APTԱՄԻՆՈՊՐՈՊԻԼԻԶՈՏԻՈՒՐՈՆ
APUD CELLSԱՊՈՒԴ ԲՋԻՋՆԵՐ
APUDOMAԱՊՈՒԴՈՄԱ 
APURINIC ACIDԱՊՈՒՐԻՆԱԹԹՈՒ
APYRASEԱՊԻՐԱԶ
AQUEOUS HUMORՋՐԱՅԻՆ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆ
ARABIAԱՐԱԲԻԱ
ARABINOFURANOSYLADENINE MONOPHOSPHATEԱՐԱԲԻՆՈՖՈՒՐԱՆՈԶԻԼԱԴԵՆԻՆՄՈՆՈՖՈՍՖԱՏ
ARABINOFURANOSYLCYTOSINE TRIPHOSPHATEԱՐԱԲԻՆՈՖՈՒՐԱՆՈԶԻԼՑԻՏՈԶԻՆՏՐԻՖՈՍՖԱՏ
ARABINOFURANOSYLURACILԱՐԱԲԻՆՈՖՈՒՐԱՆՈԶԻԼՈՒՐԱՑԻԼ
ARABINONUCLEOSIDESԱՐԱԲԻՆՈՆՈՒԿԼԵՈԶԻԴՆԵՐ
ARABINONUCLEOTIDESԱՐԱԲԻՆՈՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ
ARABINOSEԱՐԱԲԻՆՈԶ
ARACHIDONATE 12-LIPOXYGENASEԱՐԱԽԻԴՈՆԱՏ-12-ԼԻՊՈՔՍԻԳԵՆԱԶ
ARACHIDONATE 15-LIPOXYGENASEԱՐԱԽԻԴՈՆԱՏ-15-ԼԻՊՈՔՍԻԳԵՆԱԶ
ARACHIDONATE 5-LIPOXYGENASEԱՐԱԽԻԴՈՆԱՏ-5-ԼԻՊՈՔՍԻԳԵՆԱԶ
ARACHIDONATE LIPOXYGENASESԱՐԱԽԻԴՈՆԱՏ-ԼԻՊՈՔՍԻԳԵՆԱԶ
ARACHIDONIC ACIDSԱՐԱԽԻԴՈՆԱԹԹՈՒՆԵՐ
ARACHNID VECTORSՍԱՐԴԱՆՄԱՆՆԵՐ-ՓՈԽԱՆՑՈՂՆԵՐ 
ARACHNIDAՍԱՐԴԱՆՄԱՆՆԵՐ 
ARACHNIDISMՍԱՐԴԵՐԻ ԽԱՅԹՈՑՆԵՐ
ARACHNOIDՈՒՂԵՂԻ ՈՍՏԱՅՆԵՆԻ 
ARACHNOIDITISԱՐԱԽՆՈԻԴԻՏ
ARBAPROSTILԱՐԲԱՊՐՈՍՏԻԼ
ARBOVIRUS INFECTIONSԱՐԲՈՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
ARBOVIRUSESԱՐԲՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
ARBUTINԱՐԲՈՒՏԻՆ
ARCHAEOBACTERIAՀՆԵԱԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ (ԱՐԽԵԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ)
ARCHAEOLOGYՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՐԽԵՈԼՈԳԻԱ)
ARCHITECTURAL ACCESSIBILITYՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ
ARCHITECTUREՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ARCHIVESԱՐԽԻՎՆԵՐ
ARCTIC REGIONSԱՐԿՏԻԿԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ (ՇՐՋԱՆՆԵՐ)
ARCUATE NUCLEUSԱՐԿՈՒՏԱՅԻՆ (ԱՂԵՂՆԱՁԵՎ) ԿՈՐԻԶ
ARECAԱՐԵԿԱ
ARECOLINEԱՐԵԿՈԼԻՆ
ARENAVIRUS INFECTIONSԱՐԵՆԱՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
ARGENTINAԱՐԳԵՆՏԻՆԱ
ARGINASEԱՐԳԻՆԱԶ
ARGININEԱՐԳԻՆԻՆ
ARGININE CARBOXYPEPTIDASEԱՐԳԻՆԻՆ-ԿԱՐԲՕՔՍԻՊԵՊՏԻԴԱԶ
ARGININE KINASEԱՐԳԻՆԻՆԿԻՆԱԶ
ARGININOSUCCINATE LYASEԱՐԳԻՆԻՆՈՍՈՒԿՑԻՆԱՏ-ԼԻԱԶ
ARGININOSUCCINATE SYTHETASEԱՐԳԻՆԻՆՈՍՈՒԿՑԻՆԱՏ-ՍԻՆԹԵՏԱԶ
ARGININOSUCCINIC ACIDԱՐԳԻՆԻՆՍՈՒԿՑԻՆԱԹԹՈՒ
ARGIPRESSINԱՐԳԻՊՐԵՍԻՆ
ARGONԱՐԳՈՆ 
ARGYRIAԱՐԳԻՐԻԱ (ԱՐԾԱԹԱԽՏ)
ARIZONAԱՐԻԶՈՆԱ 
ARKANSASԱՐԿԱՆԶԱՍ
ARMՎԵՐՋՈՒՅԹ ՎԵՐԻՆ
ARM BONES (NON MESH)ՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐ ՎԵՐԻՆ, ՈՍԿՐԵՐ (ԱՐՏ)
ARM INJURIESՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐ ՎԵՐԻՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
ARMENIAՀԱՅԱՍՏԱՆ
ARMENIAN S.S.R.ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ARMINԱՐՄԻՆ
ARNOLD-CHIARI DEFORMITYԱՐՆՈԼԴ-ԿԻԱՐԻԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
AROCLORSԱՐՈԿԼՈՐՆԵՐ
AROMATASEԱՐՈՄԱՏԱԶ
AROMATIC AMINO ACID DECARBOXYLASESԲՈՒՐԱՎԵՏ ԱՄԻՆՈԹԹՈՒՆԵՐԻ ԴԵԿԱՐԲՕՔՍԻԼԱԶՆԵՐ
AROUSALԳՐԳՌՈՒՄ 
ARRHENOBLASTOMAԱՐԵՆՈԲԼԱՍՏՈՄԱ
ARRHYTHMIAԱՌԻԹՄԻԱ
ARRHYTHMIA, SINUSԱՌԻԹՄԻԱ ՍԻՆՈՒՍԱՅԻՆ
ARSANILIC ACIDԱՐՍԱՆԻԼՅԱՆ ԹԹՈՒ
ARSENAMIDEԱՐՍԵՆԱՄԻԴ
ARSENATESԱՐՍԵՆԱՏՆԵՐ
ARSENAZO IIIԱՐՍԵՆԱԶՈ III
ARSENICՄԿՆԴԵՂ 
ARSENICALSՄԿՆԴԵՂԻ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ARSPHENAMINEԱՐՍՖԵՆԱՄԻՆ
ARTԱՐՎԵՍՏ 
ART THERAPYԱՐՎԵՍՏԱԲՈՒԺՈՒՄ (ԱՐՏԹԵՐԱՊԻԱ)
ARTERIAL OCCLUSIVE DISEASESԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ ՀՊՈՒՄԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ARTERIESԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ
ARTERIO-ARTERIAL FISTULAԶԱՐԿԵՐԱԿԱ-ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ԽՈՒՂԱԿ
ARTERIOLESԱՐՏԵՐԻՈԼՆԵՐ
ARTERIOSCLEROSISԱՐՏԵՐԻՈՍԿԼԵՐՈԶ
ARTERIOSCLEROSIS OBLITERANSԱՐՏԵՐԻՈՍԿԼԵՐՈԶ ԽՑԱՆՈՂ
ARTERIOVENOUS FISTULAԶԱՐԿԵՐԱԿԱԵՐԱԿԱՅԻՆ ԽՈՒՂԱԿ
ARTERIOVENOUS MALFORMATIONSԶԱՐԿԵՐԱԿԱԵՐԱԿԱՅԻՆ ՄԱԼՖՈՐՄԱՑԻԱՆԵՐ 
ARTERITISԶԱՐԿԵՐԱԿԱԲՈՐԲ (ԱՐՏԵՐԻԻՏ)
ARTHRITISՀՈԴԱԲՈՐԲ
ARTHRITIS INFECTIOUSՀՈԴԱԲՈՐԲ ՎԱՐԱԿԱՅԻՆ
ARTHRITIS, ADJUVANTՀՈԴԱԲՈՐԲ ԱԴՅՈՒՎԱՆՏ (ՆՊԱՍՏՈՂ)
ARTHRITIS, GOUTYՀՈԴԱԲՈՐԲ ՀՈԴԱՏԱՊԱՅԻՆ (ՊՈԴԱԳՐԱՅԻՆ) 
ARTHRITIS, JUVENILE RHEUMATOIDՀՈԴԱԲՈՐԲ ՌԵՎՄԱՏՈԻԴԱՅԻՆ ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ
ARTHRITIS, PSORIATICՀՈԴԱԲՈՐԲ ՊՍՈՐԻԱԶԱՅԻՆ
ARTHRITIS, RHEUMATOIDՀՈԴԱԲՈՐԲ ՌԵՎՄԱՏՈԻԴԱՅԻՆ
ARTHROBACTERՀՈԴԱԲԱԿՏԵՐ
ARTHRODESISՀՈԴԱԿԱՊՈՒՄ (ԱՐԹՐՈԴԵԶ)
ARTHROGRAPHYՀՈԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՐԹՐՈԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)
ARTHROGRYPOSISՀՈԴԱՁԵՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐ (ԱՐԹՐՈԳՐԻՊՈԶ)
ARTHROPATHY, NEUROGENICՀՈԴԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՐԹՐՈՊԱՏԻԱ), ՆՅԱՐԴԱԾԱԳՈՒՄԱՅԻՆ
ARTHROPLASTYՀՈԴԱՎԵՐԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՐԹՐՈՊԼԱՍՏԻԿԱ)
ARTHROPOD VECTORS ՀՈԴՎԱԾՈՏԱՆԻՆԵՐ- ՓՈԽԱՆՑՈՂՆԵՐ 
ARTHROPOD VENOMS ԹՈՒՅՆԵՐ ՀՈԴՎԱԾՈՏԱՆԻՆԵՐԻ
ARTHROPODS ՀՈԴՎԱԾՈՏԱՆԻՆԵՐ 
ARTHROSCOPYՀՈԴԱԴԻՏՈՒՄ (ԱՐԹՐՈՍԿՈՊԻԱ)
ARTICULATION DISORDERSԱՐՏԻԿՈՒԼՅԱՑԻԱՅԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
ARTIFICIAL INTELLIGENCEԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԻՆՏԵԼԵԿՏ (ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ)
ARTIFICIAL LIMBSՊՐՈԹԵԶՆԵՐ ՎԵՐՋՈՒՅԹՆԵՐԻ
ARTIFICIAL ORGANSԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐ 
ARTIODACTYLAԶՈՒՅԳՍՄԲԱԿԱՎՈՐՆԵՐ 
ARYL HYDROCARBON HYDROXYLASESԲՈՒՐԱՎԵՏ ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՀԻԴՐՈՔՍԻԼԱԶՆԵՐ
ARYL SULFONATESԱՐԻԼՍՈՒԼՖՈՆԱՏՆԵՐ
ARYLAMINE ACETYLTRANSFERASESԱՐԻԼԱՄԻՆ-ԱՑԵՏԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
ARYLSULFATASESԱՐԻԼՍՈՒԼՖԱՏԱԶՆԵՐ
ARYLSULFOTRANSFERASEԱՐԻԼ-ՍՈՒԼՖՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
ARYTENOID CARTILAGE ՇԵՐԵՓԱՁԵՎ ԱՃՈՒՌ (ԿՈՃԻԿ) 
ASBESTOSԱՍԲԵՍՏ
ASBESTOSISԱՍԲԵՍՏԱԽՏ
ASCARIASISԱՍԿԱՐԻԴՈԶ 
ASCARISԱՍԿԱՐԻԴՆԵՐ (ԿԼՈՐ ՃԻՃՈՒՆԵՐ)
ASCITESԱՍՑԻՏ (ՋՐԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆ)
ASCITIC FLUIDԱՍՑԻՏԻԿ (ՋՐԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆ) ՀԵՂՈՒԿ
ASCOMYCETESԱՍԿՈՄԻՑԵՏՆԵՐ (ՊԱՐԿԱՎՈՐ ՍՆԿԵՐ)
ASCORBATE OXIDASEԱՍԿՈՐԲԱՏՕՔՍԻԴԱԶ
ASCORBIC ACIDԱՍԿԱՐԲԻՆԱԹԹՈՒ
ASCORBIC ACID DEFICIENCYԱՍԿԱՐԲԻՆԱԹԹՎԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ASEPSISՍԵՊՏԻԿԱ (ԱՊԱՆԵԽՈՒՄ)
ASIAԱՍԻԱ
ASIA, CENTRALԱՍԻԱ ՄԻՋԻՆ
ASIA, SOUTHEASTERNԱՍԻԱ ՀԱՐԱՎ-ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ
ASIA, WESTERNԱՍԻԱ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ
ASIALOGLYCOPROTEINSԱՍԻԱԼՈԳԼԻԿՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ
ASIAN AMERICANSԱՍԻԱԿԱՆ ԾԱԳՄԱՄԲ ԱՄԵՐԻԿԱՑԻՆԵՐ
ASPAMINOLԱՍՊԱՄԻՆՈԼ
ASPARAGINASEԱՍՊԱՐԱԳԻՆԱԶ
ASPARAGINEԱՍՊԱՐԱԳԻՆ
ASPARAGINE SYNTHETASEԱՍՊԱՐԱԳԻՆՍԻՆԹԵՏԱԶ
ASPARTAMEԱՍՊԱՐՏԱՄ
ASPARTATE AMINOTRANSFERASEԱՍՊԱՐՏԱՏԱՄԻՆՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
ASPARTATE AMMONIA-LYASEԱՍՊԱՐՏԱՏ-ԱՄԻԱԿ-ԼԻԱԶ
ASPARTATE CARBAMOYLTRANSFERASEԱՍՊԱՐՏԱՏ-ԿԱՐԲՈՄՈԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
ASPARTATE KINASEԱՍՊԱՐՏԱՏԿԻՆԱԶ
ASPARTIC ACIDԱՍՊԱՐԱԳԻՆԱԹԹՈՒ
ASPARTYLGLUCOSYLAMINASEԱՍՊԱՐՏԻԼԳԼՅՈՒԿՈԶԻԼԱՄԻՆԱԶ
ASPARTOKINASE HOMOSERINE DEHYDROGENASEԱՍՊԱՐՏՈԿԻՆԱԶ-ՀՈՄՈՍԵՐԻՆ ԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ
ASPARTYL T RNA SYNTHETASEԱՍՊԱՐՏԻԼ-ՏՐՆԹ-ՍԻՆԹԵՏԱԶ
ASPERGILLOSIS, ALLERGIC BRONCHOPULMONARYԱՍՊԵՐԳԻԼԵԶ ԱԼԵՐԳԻԿ ԲՐՈՆԽՈԹՈՔԱՅԻՆ
ASPERGILLUSԱՍՊԵՐԳԻԼՆԵՐ
ASPERGILLUS FLAVUSԱՍՊԵՐԳԻԼ ԴԵՂԻՆ 
ASPERGILLUS NIGERԱՍՊԵՐԳԻԼ ՍԵՎ
ASPERGILLUS NUCLEASE S1ՆՈՒԿԼԵԱԶ S1 ASPERGILLUS
ASPHYXIAԱՍՖԻԿՍԻԱ (ՇՆՉԱՀԵՂՁՈՒԹՅՈՒՆ)
ASPHYXIA NEONATORUMԱՍՖԻԿՍԻԱ (ՇՆՉԱՀԵՂՁՈՒԹՅՈՒՆ) ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ 
ASPIRATIONՇՆՉԱՌՈՒՄ
ASPIRATION (PSYCHOLOGY)ՀԱՎԱԿՆՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՈԳԵԲԱՆ)
ASPIRINԱՍՊԻՐԻՆ
ASSERTIVENESS ՀԱՄԱՌՈՒԹՅՈՒՆ 
ASSISTED CIRCULATIONԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ՕԺԱՆԴԱԿ
ASSOCIATIONԱՍՈՑԻԱՑԻԱ (ԶՈՒԳՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ)
ASSOCIATION LEARNINGԶՈՒԳՈՐԴՎԱԾ (ԱՍՈՑԻԱՏԻՎ) ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ASTATINEԱՍՏԱՏԻՆ
ASTHENIAԱՍԹԵՆԻԱ
ASTHENOPIAԱՍԹԵՆՈՊԻԱ
ASTHMAԲՐՈՆԽԻԱԼ ԱՍԹՄԱ
ASTHMA, EXERCISE-INDUCEDԲՐՈՆԽԻԱԼ ԱՍԹՄԱ, ԴԱՎԱԴՐՎԱԾ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՄԲ
ASTIGMATISMԱՍՏԻԳՄԱՏԻԶՄ (ՏԱՐԱԲԵԿՈՒԹՅՈՒՆ)
ASTRINGENTSՏՏԻՊ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ 
ASTROCYTESԱՍՏՐՈՑԻՏՆԵՐ
ASTROCYTOMAԱՍՏՐՈՑԻՏՈՄԱ
ASTROLOGYԱՍՏՐՈԼՈԳԻԱ (ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ)
ASTRONOMYԱՍՏՂԱԲԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՍՏՐՈՆՈՄԻԱ)
ASTROVIRUSESԱՍՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
ATAXIAԱՏԱՔՍԻԱ (ՕՐՈՐՈՒՄ)
ATAXIA TELANGIECTASIAԱՏԱՔՍԻԱ-ՏԵԼԵԱՆԳԻԷԿՏԱԶԻԱ
ATELECTASISԱՏԵԼԵԿՏԱԶ
ATENOLOLԱՏԵՆՈԼՈԼ
ATHEROSCLEROSISԱԹԵՐՈՍԿԼԵՐՈԶ
ATHETOSISԱԹԵՏՈԶ
ATHLETIC INJURIESՍՊՈՐՏԱՅԻՆ (ՄԱՐԶԱԿԱՆ) ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
ATLANTIC ISLANDSԱՏԼԱՆՏՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ 
ATLANTIC OCEANԱՏԼԱՆՏՅԱՆ ՕՎԿԻԱՆՈՍ
ATLANTO-AXIAL JOINTԱՏԼԱՆՏ-ՍՌՆԱԿԱՅԻՆ ՀՈԴ
ATLANTO-OCCIPITAL JOINTԱՏԼԱՆՏ-ԾՈԾՐԱԿԱՅԻՆ ՀՈԴ
ATLASԱՏԼԱՆՏ
ATLASESԱՏԼԱՍՆԵՐ
ATMOSPHEREՄԹՆՈԼՈՐՏ (ԱՏՄՈՍՖԵՐԱ)
ATMOSPHERE EXPOSURE CHAMBERSԲԱՐՈԿԱՄԵՐԱ
ATMOSPHERIC PRESSUREՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՃՆՇՈՒՄ
ATP CITRATE LYASEԱՏՖ-ՑԻՏՐԱՏ-ԼԻԱԶ
ATP PHOSPHORIBOSYLTRANSFERASEԱՏՖ-ՖՈՍՖՈՐԻԲՈԶԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
ATRACTYLOSIDEԱՏՐԱԿՏԻԼՈԶԻԴ
ATRACURIUMԱՏՐԱԿՈՒՐ
ATRAZINEԱՏՐԱԶԻՆ
ATRIAL FIBRILLATIONՆԱԽԱՍՐՏԵՐԻ ՖԻԲՐԻԼՅԱՑԻԱ
ATRIAL FLUTTERՆԱԽԱՍՐՏԵՐԻ ԹՐԹՌՈՑ 
ATRIOVENTRICULAR NODEԱՏՐԻՈՎԵՆՏՐԻԿՈՒԼՅԱՐ (ՆԱԽԱՍՐՏԱՓՈՐՈՔԱՅԻՆ) 
ATROPHYԱՏՐՈՖԻԱ
ATROPINEԱՏՐՈՊԻՆ
ATROPINE DERIVATIVESԱՏՐՈՊԻՆԻ ԱԾԱՆՑՅԱԼՆԵՐ
ATTENTIONՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
ATTENTION DEFICIT DISORDERՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ԳԵՐԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՄԲ (ԳԵՐԳՈՐԾՈՒՆՈՒԹՅԱՄԲ)
WITH HYPERACTIVITY
ATTITUDE ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ 
ATTITUDE OF HEALTH PERSONNELԲՈՒԺԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔ
ATTITUDE TO COMPUTERSՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ATTITUDE TO DEATHՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔ ՄԱՀՎԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
ATTITUDE TO HEALTHՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
ATYPICAL BACTERIAL FORMSԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ, ԱՊԱՏԻՊ
AUDIOANALGESIAԱԿԱՆՋԻ ԱՆՑԱՎԱԶԳԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՈՒԴԻՈԱՆԱԼԳԵԶԻԱ)
AUDIOLOGYԼՍՈՂԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
AUDIOMETRYԼՍԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ 
AUDIOMETRY, EVOKED RESPONSEԼՍԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՌԱՋԱՑՐԱԾ ՊԱՏԱՍԽԱՆ
AUDIOMETRY, PURE-TONEԼՍԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ ՏՈՆԱԼ
AUDIOMETRY, SPEECHԼՍԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ ԽՈՍԱԿՑԱԿԱՆ
AUDIO-VISUAL AIDSԼՍԱ-ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ)
AURANOFINԱՈՒՐԱՆՈՖԻՆ
AURANTINԱՈՒՐԱՆՏԻՆ
AURINTRICARBOXYLIC ACIDԱՈՒՐԻՆՏՐԻԿԱՐԲՈՆԱԹԹՈՒ
AUROVERTINSԱՈՒՐՈՎԵՐՏԻՆՆԵՐ
AUSCULTATIONԱՈՒՍԿՈՒԼՏԱՑԻԱ
AUSTRALIAԱՎՍՏՐԱԼԻԱ
AUSTRALOID RACEԱՎՍՏՐԱԼԻԱԿԱՆ ՄԱՐԴԱՑԵՂ
AUSTRIAԱՎՍՏՐԻԱ
AUTHORITARIANISMՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱԿՆՈՂ
AUTHORSHIPՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
AUTISMԱՈՒՏԻԶՄ (ԻՆՔՆԱՄՓՈՓՈՒԹՅՈՒՆ)
AUTISM, INFANTILEԱՈՒՏԻԶՄ ՄԱՆԿԱԿԱՆ
AUTOANALYSISԻՆՔՆԱՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՎՏՈԱՆԱԼԻԶ) 
AUTOANTIBODIESԱՈՒՏՈՀԱԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
AUTOANTIGENSԻՆՔՆԱՀԱԿԱԾԻՆՆԵՐ (ԱՈՒՏՈԱՆՏԻԳԵՆՆԵՐ)
AUTOBIOGRAPHYԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
AUTOGENIC TRAININGԱՈՒՏՈԳԵՆ (ԻՆՔՆԱԾԻՆ) ՄԱՐԶՈՒՄ
AUTOIMMUNITYԱՈՒՏՈԻՄՈՒՆԻՏԵՏ (ԻՆՔԱՆԱԱՆԸՆԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ)
AUTOKINETIC EFFECTԱՈՒՏՈԿԻՆԵՏԻԿ (ԻՆՔՆԱՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ) ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ
AUTOLYSISԱՈՒՏՈԼԻԶ
AUTOMATIC DATA PROCESSINGԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՄՇԱԿՈՒՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ 
AUTOMATIONԱՎՏՈՄԱՏԱՑՈՒՄ 
AUTOMATISMԱՎՏՈՄԱՏԻԶՄ
AUTOMOBILE DRIVER EXAMINATIONԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ ՎԱՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
AUTOMOBILE DRIVINGԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ ՎԱՐՈՒՄ 
AUTOMOBILE EXHAUSTԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻՑ ԱՐՏԱՆԵՏՎՈՂ ԳԱԶԵՐ
AUTOMOBILESԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐ
AUTONOMIC AGENTSՎԵԳԵՏԱԽԹԱՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
AUTONOMIC FIBERS, ՎԵԳԵՏԱՏԻՎ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԵՏՀԱՆԳՈՒՑԱՅԻՆ ԹԵԼԻԿՆԵՐ 
POSTGANGLIONIC
AUTONOMIC FIBERS, PREGANGLIONICՎԵԳԵՏԱՏԻՎ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԹԵԼԻԿՆԵՐ, ՆԱԽԱՀԱՆԳՈՒՑԱՅԻՆ 
AUTONOMIC NERVE BLOCKՎԵԳԵՏԱՏԻՎ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՇՐՋԱՓԱԿՈՒՄ (ԲԼՈԿԱԴԱ)
AUTONOMIC NERVOUS SYSTEMՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՎԵԳԵՏԱՏԻՎ 
AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM DISEASESՎԵԳԵՏԱՏԻՎ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
AUTOPHAGOCYTOSISԱՈՒՏՈՖԱԳՈՑԻՏՈԶ
AUTOPSYԴԻԱՀԵՐՁՈՒՄ
AUTORADIOGRAPHYԻՆՔՆԱՌԱԴԻՈԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
AUXINSԱՈՒԿՍԻՆՆԵՐ
AVERSIVE THERAPYԱՎԵՐՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱ (ԱԿԱՄԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ)
AVIAN ARTHRITIS VIRUSՀՈԴԱԲՈՐԲ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՐՈՒՑԻՉ
AVIAN INFECTIOUS ԿՈԿՈՐԴԻ ԵՎ ՇՆՉԱՓՈՂԻ ԲՈՐԲՈՔՄԱՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԱՐՈՒՑԻՉ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ
LARYNGOTRACHEITIS VIRUS
AVIAN INFECTIOUS BRONCHITIS VIRUSՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ԲՐՈՆԽԱԲՈՐԲ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ,ՀԱՐՈՒՑԻՉ 
AVIAN LEUKOSISԼԵՅԿՈԶ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ
AVIAN LEUKOSIS VIRUSESԼԵՅԿՈԶԻ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
AVIAN LEUKOSIS-SARCOMA VIRUSESԼԵՅԿՈԶ-ՍԱՐԿՈՄԱՅԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ
AVIAN RETICULOENDOTHELIOSIS VIRUSՌԵՏԻԿԱԼՈԷՆԴՈԹԵԼԻՈԶ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՐՈՒՑԻՉ 
AVIATIONԱՎԻԱՑԻԱ
AVIDINԱՎԻԴԻՆ (ԼԻԿՈՊՐՈՏԵԻԴ)
AVITAMINOSISԱՎԻՏԱՄԻՆՈԶՆԵՐ
AVOIDANCE LEARNING ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ, ՇԵՂՈՒՄՆԵՐ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԻՑ
AWARDS AND PRIZESՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐ 
AWARENESSԸՄԲՌՆՈՒՄ 
AXILLAԱՆՈՒԹԱՅԻՆ (ԹԵՎԱՏԱԿԱՅԻՆ) ՓՈՍ
AXILLARY ARTERYԱՆՈՒԹԱՅԻՆ (ԹԵՎԱՏԱԿԱՅԻՆ) ԶԱՐԿԵՐԱԿ
AXILLARY VEIN(ԹԵՎԱՏԱԿԱՅԻՆ) ԵՐԱԿ
AXISԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՈՂ 
AXONSԱԿՍՈՆՆԵՐ
AXOPLASMIC FLOWԱԿՍՈՊԼԱԶՄԱՏԻԿԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
AZA COMPOUNDSԱԶԱՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ
AZACOSTEROLԱԶԱԿՈՍՏԵՐԻՆ 
AZACYTIDINEԱԶԱՑԻՏԻԴԻՆ
AZAGUANINEԱԶԱԳՈՒԱՆԻՆ
AZAPERONEԱԶԱՊԵՐՈՆ
AZASERINEԱԶԱՍԵՐԻՆ
AZASTEROIDSԱԶԱՍՏԵՐՈԻԴՆԵՐ
AZATHIOPRINEԱԶԱՏԻՈՊՐԻՆ
AZAURIDINEԱԶԱՈՒՐԻԴԻՆ
AZEPINESԱԶԵՊԻՆՆԵՐ
AZERBAIJANԱԴՐԲԵՋԱՆ 
AZETIDINECARBOXYLIC ACIDԱԶԵՏԻԴԻՆԿԱՐԲՈՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
AZETIDINESԱԶԵՏԻԴԻՆՆԵՐ
AZETINESԱԶԵՏԻՆՆԵՐ 
AZIDESԱԶԻԴՆԵՐ
AZINPHOSMETHYLԱԶԻՆՖՈՍ-ՄԵԹԻԼ
AZIRIDINESԱԶԻՐԻԴՆԵՐ
AZIRINESԱԶԻՐԻՆՆԵՐ
AZLOCILLINԱԶԼՈՑԻԼԼԻՆ
AZO COMPOUNDSԱԶՈՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ
AZOCINESԱԶՈՑԻՆՆԵՐ
AZOLESԱԶՈԼՆԵՐ
AZORES ԱԶՈՐՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ
AZOTOBACTERԱԶՈՏԱԲԱԿՏԵՐ
AZOXYMETHANEԱԶՈԿՍԻՄԵՏԱՆ 
AZTREONAMԱԶՏՐԵՈՆԱՄ 
AZURE STAINSԱԶՈՒՐԻՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՆՅՈՒԹԵՐ
AZURINԱԶՈՒՐԻՆ
AZYGOS VEINԿԵՆՏ ԵՐԱԿ